Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Ekotrnsit Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi infromuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do skłądania ofert na zakup następujących skłądników mienia upadłego

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
12 243 m2
Cena
5 246 400 zł
Numer ogłoszenia
33942994
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-08-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
EKOTRANSIT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Szczegóły1. Syndyk masy upadłości Ekotransit Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Łodzi informuje o zamiarze sprzedaży z wolnej ręki w ramach konkursu i zaprasza do składania ofert na zakup następujących składników mienia upadłego:
a. Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Elektronowej 8A o powierzchni 1,2243 ha o wartości oszacowania 6.558.000,00 zł, dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00028916/0. Cena wywoławcza wynosi 5.246.400 zł netto,
b. Prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Nowe Sady o powierzchni 2.888 m2 o wartości oszacowania 538.000,00 zł, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD1M/00302691/1. Cena wywoławcza wynosi 430.400 zł netto.
2. Sprzedaż prowadzona jest w ramach konkursu ofert na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 12 sierpnia 2019 roku.
3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 24 września 2019 roku, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości Ekotransit Sp. z o.o. w upadłości o numerze 93 1050 1461 1000 0090 3148 1139 - ING Bank Śląski SA (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka).
4. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 25 września 2019 roku, godzina 15.00 na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź z czytelnym napisem na kopercie: "Oferta -nieruchomości" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Oferty powinny zawierać:
a. dane oferenta,
b. wysokość proponowanej ceny netto, nie niższej niż cena wywoławcza,
c. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
d. oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę,
e. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru a w przypadku składania oferty przez pełnomocnika - również pełnomocnictwo.
f. W przypadku podmiotów zagranicznych - zezwolenie właściwego Ministra lub promesę albo oświadczenie oferenta, że takie zezwolenie nie jest wymagane.
5. Pierwszeństwo mają oferty dotyczące łącznie obu nieruchomości wskazanych w pkt. 1 powyżej, a w przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta na obie nieruchomości łącznie, wówczas rozpatrywane będą oferty dotyczące poszczególnych nieruchomości.
6. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: syndyk@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-16). Dodatkowo informacje o sprzedaży będą umieszczone na stronie internetowej www.upadlosci-lodz.pl.
7. Konkurs może zostać odwołany lub zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert; w tym wypadku wpłacone przez uczestników wadium podlega zwrotowi bez oprocentowania w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odwołania lub zamknięcia konkursu ofert.
8. Konkurs prowadzony jest w oparciu o przepisy ustawy - Prawo Upadłościowe oraz postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 12 sierpnia 2019 roku.
33942994
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: