Ogłoszenie

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Polkowicach

dolnośląskie, Polkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Polkowice, dolnośląskie
Powierzchnia
56 463 m2
Cena
4 400 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-11-2019
Numer ogłoszenia
33944539
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-100 Polkowice
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Polkowice

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w granicach działki nr 128/8 w obrębie 4 miasta Polkowice
Oznaczenie nieruchomościPowierzchniaNr KWCena wywoławcza nettoWadium
Nieruchomość w granicach działki nr 128/8
obręb 4 miasta Polkowice
56.463,00 m2LE1U/00044950/84.400.000,00 zł
(słownie: cztery miliony, czterysta tysięcy złotych)
Wadium:
440.000,00 zł
(słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych)

Do wylicytowanych cen doliczony będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23 %. Cena sprzedaży płatna będzie przed podpisaniem umowy notarialnej - sprzedaży.
Opis nieruchomości
1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana i niezagospodarowana. Porośnięta roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami.
2) W obrębie nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura: elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna.
3) Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań, za wyjątkiem tej opisanej w pkt. 2).
Uwagi:
- uzbrojenie nieruchomości Nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
- w przypadku kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne jej usunięcie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrębu Polkowice Dolne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 16 września 1999 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 1999 r. Nr 30, poz. 1284) przedmiot sprzedaży położony jest w jednostce terenowej 51 P, NO o przeznaczeniu: :
- funkcja podstawowa: zespół istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, przemysłowo-usługowych lub bazowo-składowych. W obrębie strefy dopuszcza się lokalizowanie stacji paliw i obiektów usług motoryzacyjnych, parkingów, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni o charakterze izolacyjnym lub towarzyszącej obiektom administracji gospodarczej lub obiektom socjalnym.
- ustalenia obowiązujące:
Oczyszczalnia ścieków na działkach 88/12 (nowy nr działki 134) i 88/10 (nowy nr działki 134) - do trwałej adaptacji z warunkiem sukcesywnej modernizacji.
W obrębie terenu strefy mogą być bez ograniczeń dokonywane wtórne podziały parcelacyjne, dla wydzielenia posesji dostosowanych do wniosków inwestorów.
Obsługa komunikacyjna - systemem dróg wewnętrznych o przekrojach ulicznych, jednojezdniowych, dwupasowych; szerokość linii rozgraniczających 30 metrów.
Nie ogranicza się możliwości realizacji bocznic kolejowych do zakładów sytuowanych w strefie.
Odpady o charakterze komunalnym oraz nadwyżki mas ziemnych winny być składowane na gminnym składowisku komunalnym w Trzebczu. Miejsce składowania odpadów przemysłowych - w zależności od ich charakteru - winno być wskazane przez stosowne służby ochrony środowiska.
Wzdłuż południowo-zachodniej granicy strefy przewiduje się realizację linii 110 kV - przełożenie istniejącej, dwutorowej linii WN relacji rozdzielnia Polkowice - szyby zachodnie ZG Polkowice.
Zgodnie z koncepcją gazyfikacji SSE i Nowych Polkowic opracowaną przez DOZG w obrębie strefy lokalizowane są 2 stacje redukcyjno-pomiarowe i gazociągi w/c i śr/c;
- zalecenia, postulaty, informacje: zaleca się adaptację istn. zieleni wysokiej w południowo-zachodniej części strefy na zieleń towarzyszącą projektowanym obiektom.
Sposób zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wadium
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wymagane wadium w terminie do dnia 29 października 2019 r. Wadium płatne jest w walucie polskiej na konto Urzędu Gminy Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, 53-445 Wrocław, ul. Szczęśliwa 33.
Miejsce oraz termin Przetargu
Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 - 18, sala konferencyjna - dnia 5 listopada 2019 r. o godz. 10.00
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polkowice - ul. Rynek 19; na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.polkowice.eu; w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl.
Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, Polkowice ul. Rynek 19, tel. (076) 72 46 - 786; 785, e-mail: j.brzozka@ug.polkowice.pl.
33944539
drukuj ogłoszenie