Ogłoszenie

Burmistrz Polkowic sprzeda niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrebie Sucha Górna

dolnośląskie, Polkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Polkowice, dolnośląskie
Powierzchnia
891 m2
Cena
49 300 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-10-2019
Numer ogłoszenia
33944552
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-100 Polkowice
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Polkowice

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wykazanych w poniższej tabeli, położonych w gminie Polkowice w obrębie Sucha Górna.
L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia m2Nr KWCena wywoławcza nettoWadium
1.Nieruchomość w granicach działki nr: 174/4 i 175/7
obręb Sucha Górna
1027LE1U/00064881/956.900,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy,
dziewięćset złotych)
Wadium:
5.690,00 zł
(słownie: pięć tysięcy, sześćset dziewięćdziesiąt złotych)
2.Nieruchomość w granicach działki nr: 174/7 i 175/10
obręb Sucha Górna
1073LE1U/00064882/659.300,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy,
trzysta złotych)
Wadium:
5.930,00 zł
(słownie: pięć tysięcy, dziewięćset trzydzieści złotych)
3.Nieruchomość w granicach działki nr 170/20
obręb Sucha Górna
891LE1U/00037861/549.300,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy,
trzysta złotych)
Wadium:
4.930,00 zł
(słownie: cztery tysiące, dziewięćset trzydzieści złotych)
4.Nieruchomość w granicach działki nr 170/21
obręb Sucha Górna
888LE1U/00037861/549.100,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy,
sto złotych)
Wadium:
4.910,00 zł
(słownie: cztery tysiące, dziewięćset dziesięć złotych)
5.Nieruchomość w granicach działki nr 170/22
obręb Sucha Górna
891LE1U/00037861/549.300,00 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy,
trzysta złotych)
Wadium:
4.930,00 zł
(słownie: cztery tysiące, dziewięćset trzydzieści złotych)
6.Nieruchomość w granicach działki nr 170/24
obręb Sucha Górna
1177LE1U/00037861/565.100,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy,
sto złotych)
Wadium:
6.510,00 zł
(słownie: sześć tysięcy, pięćset dziesięć złotych)
7.Nieruchomość w granicach działki nr 170/25
obręb Sucha Górna
1188LE1U/00037861/565.700,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy,
siedemset złotych)
Wadium:
6.570,00 zł
(słownie: sześć tysięcy, pięćset siedemdziesiąt złotych)
Do wylicytowanych cen doliczony będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23 %. Cena sprzedaży płatna będzie przed podpisaniem umowy notarialnej - sprzedaży.
Opis nieruchomości
Nieruchomości gruntowe niezabudowane i niezagospodarowane. Porośnięte roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami.
Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi, w ich otoczeniu znajdują się sieci uzbrojenia terenu.
Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Uwagi:
- uzbrojenie nieruchomości Nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci,
- w przypadku kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne jej usunięcie może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Górna w gminie Polkowice, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr V/55/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. poz. 536) przedmiot sprzedaży, położony jest w jednostce terenowej:
SG.48.MNU - działka nr: 174/4, 175/7; SG.49.MNU - działka nr: 174/7, 175/10; SG.50.MNU - działka nr: 170/20, 170/21, 170/22, 170/24, 170/25;
o przeznaczeniu: teren dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, występujących zarówno razem, jak i oddzielnie.
przepisy szczegółowe:
1. Tereny kategorii "MNU" przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, występujących zarówno razem, jak i oddzielnie.
2. W uzupełnieniu przeznaczenia na terenach kategorii "MNU" dopuszcza się:
1) zieleń, w tym w ogródkach przydomowych, i obiekty małej architektury;
2) urządzenia sportowe i rekreacyjne;
3) miejsca parkingowe dla pojazdów samochodowych w formie:
a) garaży otwartych i zamkniętych, pod warunkiem, że będą częścią budynku, w którym na przechowywanie pojazdów samochodowych zajęte będzie nie więcej niż 50% jego kubatury,
b) wolno stojących garaży otwartych lub zamkniętych pod warunkiem, że na jednej działce budowlanej zostanie zrealizowany maksymalnie jeden garaż; dotyczy to także garaży, które są lokalizowane na sąsiadujących działkach, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 4 w/w uchwały RM,
c) parkingów terenowych.
3. Miejsca parkingowe mogą występować jedynie jako zagospodarowanie towarzyszące przeznaczeniu wymienionemu w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2.
Sposób zagospodarowania nieruchomości
Na przedmiotowym terenie realizowana będzie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.
Wadium
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wymagane wadium w terminie do dnia 26 września 2019 r. Wadium płatne jest w walucie polskiej na konto Urzędu Gminy Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, 53-445 Wrocław, ul. Szczęśliwa 33.
Miejsce oraz termin Przetargu :
Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 - 18, sala konferencyjna - dnia 2 października 2019 r. o godz. 10.00
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polkowice - ul. Rynek 19; na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.polkowice.eu; w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl.
Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, Polkowice ul. Rynek 19, tel. (076) 72 46 - 786; 785, e-mail: j.brzozka@ug.polkowice.pl.
33944552
drukuj ogłoszenie