Ogłoszenie

Burmistrz Nysy ogłasza rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Nysie - obręb Górna Wieś

dolnośląskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nysa, dolnośląskie
Powierzchnia
36 109 m2
Cena
5 500 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-10-2019
Numer ogłoszenia
33944836
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
Kolejowa 15
Osoba kontaktowa
Gmina Nysa

SzczegółyBZP.6840.9.2019
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
Burmistrz Nysy ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 36109 m2 położonych w Nysie obręb Górna Wieś w rejonie ul. Zwycięstwa z przeznaczeniem pod handel wielkopowierzchniowy.
Oznaczenie i opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, działki nr 3/11 i 3/16 o łącznej powierzchni 36109 m2, Karta mapy 63, K.W. OP1N/00061695/7 Poz. Rej. G.895. RIVa, położona w Nysie - obręb Górna Wieś, w rejonie ul. Zwycięstwa.
Przeznaczenie nieruchomości, sposób i termin zagospodarowania.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 3/16 i część działki nr 3/11 znajdują się na obszarze ozn. symbolem 7a.UC, tj. teren usług (w tym handlu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedażowej ponad 2000 m2) i dopuszczalnym pod obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji (stacja paliw), natomiast pozostała część działki nr 3/11 (około 220 m2) znajduje się na obszarze ozn. symbolem KDL, tj. teren dróg publicznych - lokalnych. Nabywca przedmiotowej nieruchomości zobowiązany jest do jej zagospodarowania w terminie do 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży.
Cena wywoławcza nieruchomości:5.500.000,00 zł. (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
Do ostatecznej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg obowiązujących przepisów.
Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
Informacja o terminach przeprowadzonych przetargów - zakończonych wynikiem negatywnym:
I przetarg - 11 października 2018r.; II przetarg - 31 maja 2019r. cena wywoławcza 5.500.000,00 zł.
Zaliczka: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które najpóźniej do dnia 31 października 2019 r. do godziny 14:00 w zamkniętych kopertach z napisem "Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ul. Zwycięstwa w Nysie z przeznaczeniem pod handel wielkopowierzchniowy" złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach w Urzędzie Miejskim w Nysie ul.Kolejowa 15 - Kancelaria, (parter).
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ( w tym ze znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości objętej rokowaniami i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń); proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań, kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 04 listopada2019r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, sala nr 209 (II piętro) o godz. 12:00.
Rokowania składają się z dwóch części: jawnej w obecności uczestników i ustnej osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części rokowań.
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości 50.000,00 złna konto Urzędu Miejskiego w Nysie: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 31 października 2019r. Uwaga: Za termin wpłaty zaliczki za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nysie.
W tytule wpłaty zaliczki należy wpisać:"Zaliczka na sprzedaż w rokowaniach nieruchomości położonej w rejonie ul. Zwycięstwa w Nysie z przeznaczeniem pod handel wielkopowierzchniowy".
Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca nieruchomości w wyniku rokowań zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości w wyniku rokowań, od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później jak w ciągu 3 dni od zakończenia rokowań.
Uczestnik rokowań, ustalany jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej 21 dnia od dnia zamknięcia rokowań.
Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.
Warunkiem dopuszczenia do rokowań jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną - okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań. W przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do rokowań dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1061 ze zm.) w przypadku ustalenia jako nabywcy, zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego zaliczka przepada na rzecz Gminy Nysa
Burmistrz Nysy zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr +48 77 4080560 lub +48 77 4080553 oraz na stronie www.nysa.eu
Nysa dnia 28.08.2019r.
33944836
drukuj ogłoszenie