Ogłoszenie

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 142/7, położonej w Polkowicach

dolnośląskie, Polkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Polkowice, dolnośląskie
Powierzchnia
1 019 m2
Cena
125 900 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
03-10-2019
Numer ogłoszenia
33944558
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-08-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-100 Polkowice
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Polkowice

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wykazanych w poniższej tabeli, położonych w obrębie 4 miasta Polkowice
L.p.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia m2Nr KWCena wywoławcza nettoWadium
1.Nieruchomość w granicach działki nr 142/3
obręb 4 miasta Polkowice
1032LE1U/00017410/3127.500,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy,
pięćset złotych)
Wadium:
12.750,00 zł
(słownie:
dwanaście
tysięcy,
siedemset
pięćdziesiąt
złotych)
2.Nieruchomość w granicach działki nr 142/4
obręb 4 miasta Polkowice
1030LE1U/00017410/3127.300,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy,
trzysta złotych)
Wadium:
12.730,00 zł
(słownie:
dwanaście
tysięcy,
siedemset
trzydzieści
złotych)
3.Nieruchomość w granicach działki nr 142/5
obręb 4 miasta Polkowice
1032LE1U/00017410/3127.500,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy,
pięćset złotych)
Wadium:
12.750,00 zł
(słownie:
dwanaście
tysięcy,
siedemset
pięćdziesiąt
złotych)
4.Nieruchomość w granicach działki nr 142/6
obręb 4 miasta Polkowice
1031LE1U/00017410/3127.400,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy,
czterysta złotych)
Wadium:
12.740,00 zł
(słownie:
dwanaście
tysięcy,
siedemset
czterdzieści
złotych)
5.Nieruchomość w granicach działki nr 142/7
obręb 4 miasta Polkowice
1019LE1U/00017410/3125.900,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy,
dziewięćset złotych)
Wadium:
12.590,00 zł
(słownie:
dwanaście tysięcy,
pięćset dziewięćdziesiąt złotych)
6.Nieruchomość w granicach działki nr 142/8
obręb 4 miasta Polkowice
1016LE1U/00017410/3125.500,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy,
pięćset złotych)
Wadium:
12.550,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy,
pięćset pięćdziesiąt złotych)
7.Nieruchomość w granicach działki nr 142/9
obręb 4 miasta Polkowice
1031LE1U/00017410/3127.400,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy,
czterysta złotych)
Wadium:
12.740,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy,
siedemset czterdzieści złotych)
8.Nieruchomość w granicach działki nr 142/10
obręb 4 miasta Polkowice
1032LE1U/00017410/3127.500,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy,
pięćset złotych)
Wadium:
12.750,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy,
siedemset pięćdziesiąt złotych)
9.Nieruchomość w granicach działki nr 142/11
obręb 4 miasta Polkowice
1031LE1U/00017410/3127.400,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy,
czterysta złotych)
Wadium:
12.740,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy,
siedemset czterdzieści złotych)
10.Nieruchomość w granicach działki nr 142/12
obręb 4 miasta Polkowice
1032LE1U/00017410/3127.500,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy,
pięćset złotych)
Wadium:
12.750,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy,
siedemset pięćdziesiąt złotych)
Do wylicytowanych cen doliczony będzie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23 %. Cena sprzedaży płatna będzie przed podpisaniem umowy notarialnej - sprzedaży.
Opis nieruchomości
1) Nieruchomości gruntowe niezabudowane.
2) Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi, w ich otoczeniu znajdują się sieci uzbrojenia terenu.
3) Nieruchomości są przedmiotem dzierżawy na cele rolne /umowa zawarta na czas nieoznaczony/.
4) Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań, za wyjątkiem tej opisanej w pkt. 3).
Uwagi:
- uzbrojenie nieruchomości Nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrębu Polkowice Dolne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 16 września 1999 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 1999 r. Nr 30, poz. 1284) przedmiot sprzedaży położony jest jednostce terenowej 58 MN, U, UR o przeznaczeniu:
- funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające: istn. i projektowana zabudowa mieszkaniowa - domki jednorodzinne, zespół działek rzemieślniczych, urządzona zieleń w niebudowlanym korytarzu istn. linii EE, parkingi.
- ustalenia obowiązujące:
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie ul. Chocianowskiej - do zachowania.
Na działkach nr 71/2 (nowy nr dz. 222), 279/5 (nowy nr dz. 154), 279/6 (nowy nr dz. 157), 279/4 (nowy nr dz. 151) i 278/4 (nowy nr dz. 150) poza niebudowlanymi korytarzami istn. linii 110 kV - proj. domki jednorodzinne wolnostojące, zabudowa usługowo-mieszkalna lub usługi. Ustala się min. powierzchnię dla działek mieszkaniowych - 800 m2.
Przez teren działki 71/2 (nowy nr dz. 222) dopuszcza się prowadzenie ulicy lokalnej - wjazdu na teren SSE; min. szerokość 15 m w liniach rozgraniczających.
Obsługa komunikacyjna działek na wschód od SSE - z poszerzonej do min. 12 m w liniach rozgraniczających (zalecane 15 m) ulicy lokalnej, biegnącej obecnie po działkach nr 1, 23 (nowy nr dz. 621) i 30 (nowy nr dz. 672).
W sąsiedztwie istn. linii EE - zieleń urządzona lub usługi z zielenią towarzyszącą.
Na działkach nr 271/3 (nowy nr dz. 137) do 275 (nowy nr dz. 143) ustala się lokalizację zakładów rzemieślniczych z dopuszczaną funkcją mieszkaniową jako towarzyszącą.
W południowej części terenu - zakłady drobnej wytwórczości, obsługa komunikacji samochodowej, parkingi, ew. urządzenia gosp. komunalnej.
Wymaga się kablowania odcinków istn. linii 20 kV kolidujących z proj. zainwestowaniem.
Dopuszcza się zastąpienie rowu (dz. nr 378/3 i 379/3) kanalizacją deszczową oraz skanalizowanie pozostałych cieków.
- zalecenia, postulaty i informacje:
Zaleca się koncentrowanie usług podstawowych w sąsiedztwie ul. Chocianowskiej.
Zaleca się utrzymanie lokalizacji ogródka meteorologicznego - jak w stanie istniejącym, dopuszczając jego przeniesienie na nieodległe tereny niebudowlane (np. na działkę nr 7, obręb Polkowice, teren 59 U,KS).
W przypadku stwierdzenia potrzeby - dla całego lub części terenu może być wszczęte postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
W projekcie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Polkowice (wejście w życie przewiduje się na przełomie 2019 i 2020 r.) funkcja jednostki terenowej, w której położony jest przedmiot sprzedaży została określona jako: "teren dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług występujących zarówno łącznie z zabudową mieszkaniową, jak i samodzielnie".
Sposób zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wadium
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wymagane wadium w terminie do dnia 27 września 2019 r. Wadium płatne jest w walucie polskiej na konto Urzędu Gminy Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, II Regionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu, 53-445 Wrocław, ul. Szczęśliwa 33.
Miejsce oraz termin Przetargu :
Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 - 18, sala konferencyjna - dnia 3 października 2019 r. o godz. 10.00
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polkowice - ul. Rynek 19; na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.polkowice.eu; w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl.
Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, Polkowice ul. Rynek 19, tel. (076) 72 46 - 786; 785, e-mail: j.brzozka@ug.polkowice.pl.
33944558
drukuj ogłoszenie