Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości ELASTIC LINE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Jasin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jasin, wielkopolskie
Powierzchnia
5 760 m2
Cena
185 650 zł
Numer ogłoszenia
157096
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo

Szczegóły


Syndyk masy upadłości ELASTIC LINE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0576 ha położonej w Jasinie gmina Swarzędz przy ulicy Rutkowskiego 21 zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 172,12 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW PO2P/00074041/9, za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż 80% wartości oszacowania tj. 185.650,00 zł netto.
Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w biurze Syndyka w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22 (40-158 Katowice), w zaklejonych kopertach, z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem na kopercie oferenta, a także dopiskiem „ELASTIC LINE przetarg nieruchomość", w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście (złożenie oferty osobiście musi nastąpić do ostatniego dnia terminu do godz. 15.00), przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacać do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień upływu terminu składania ofert. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego upadłego.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 8 października 2019 r. o godzinie 12.00 w budynku Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach przy ulicy Lompy 14 w sali numer 12.
Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotu przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są udostępnione w Katowicach przy ul. Jesionowej 22. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 032 7771505.

 

drukuj ogłoszenie