Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Babimost.

mazowieckie, Babimost

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Babimost, mazowieckie
Cena
4 951 zł
Numer ogłoszenia
33945985
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-110 Babimost
Ulica
Rynek 3
Osoba kontaktowa
GMINA BABIMOST

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Babimost
Lp.
Oznaczenie nieruchomości
Nr działki
Pow. działki
w ha
Nr księgi wieczystejOpis nieruchomości
i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Forma sprzedażyCena nieruchomości netto w złCena wywoławcza nieruchomości
brutto w zł
Wadium
w zł
1.4550,0100ZG2S/00003014/8Obręb geodezyjny Babimost.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost.
Zgodnie z obowiązującym
Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babimost zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXXI/231/18 z dnia 1 lutego 2018 r., działka oznaczona numerem 455, obręb geodezyjny Babimost, jest terenem komunikacyjnym. Wykazem zmian danych ewidencyjnych zmieniono przeznaczenie gruntu z "dr" (drogi) na "Bp" (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).
Operat techniczny został sporządzony
dnia 15.02.2019 r. przez uprawnionego geodetę
i przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego dnia
18.04.2019 r.
Na własność; przetarg ustny nieograniczony4 951,006 089,73
w tym należny podatek VAT
w wysokości
1 138,73
600,00
2.11190,3093ZG2S/00000597/7Obręb geodezyjny Babimost.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost.
Zgodnie z obowiązującym
Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babimost zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXXI/231/18 z dnia 1 lutego 2018 r., działka oznaczona numerem 1119, obręb geodezyjny Babimost, jest terenem zabudowy mieszkaniowej
z przewagą zabudowy jednorodzinnej.
Przedmiotowa nieruchomość powstała na skutek podziału działek oznaczonych numerem 620/5, 620/6, 620/7, 620/13, 620/18 oraz 620/19, położonych w obrębie geodezyjnym Babimost.
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp - 0,3093 ha).

Na własność przetarg ustny nieograniczony153 134,00188 354,82
w tym należny podatek VAT
w wysokości
35 220,82
19 000,00
1. Nieruchomość nr 455, obręb geodezyjny Babimost, jest wolna od wszelkich długów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.
Na działce nr 455, obręb geodezyjny Babimost, posadowiona jest jedna żerdź słupa A-owego narożnego nN 0,4 kV o numerze 275/3/4. Nabywca nieruchomości ustanawia na czas nieoznaczony na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., nieodpłatną służebność przesyłu polegającą na:
a) prawie korzystania z przedmiotowej nieruchomości w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów linii, w tym prawo wejścia i wjazdu
z użyciem niezbędnego sprzętu - przez spółkę pod firmą: ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz jej następców prawnych;
b) powstrzymywaniu się przez każdoczesnego właściciela nieruchomości od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do słupów i linii na rzecz Spółki pod firmą: ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, REGON: 300455398, KRS 0000269806 i jej następców prawnych, jako przedsiębiorcy.
2. Nieruchomość nr 1119, obręb geodezyjny Babimost, jest wolna od wszelkich długów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.
Przez nieruchomości przebiega sieć wodociągowa PCV 110. Ponadto przez nieruchomości przebiega sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o ? 63 mm, przeznaczona do likwidacji oraz linia kablowa oświetlenia zewnętrznego, także przeznaczona do likwidacji. Nabywca nieruchomości udziela nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na rzecz Gminy Babimost w postaci nieograniczonego dostępu celem konserwacji, modernizacji i naprawy sieci wodociągowej. Jeśli do dnia zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, nie nastąpi likwidacja sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy ? 63 mm oraz linii kablowej oświetlenia zewnętrznego, nabywca ww. nieruchomości udzieli także nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na rzecz Gminy Babimost w postaci nieograniczonego dostępu celem konserwacji, modernizacji i naprawy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i linii kablowej oświetlenia zewnętrznego. W przypadku, gdy przebiegające sieci kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem
w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Podczas lokalizacji budynku muszą zostać zachowane obowiązujące odległości od przebiegających przez działkę sieci. Ponadto nieruchomość nr 1119, porośnięta jest drzewami - gatunek brzoza brodawkowata, w ilości 33 sztuki oraz częściowo odrostami topoli osiki w dwóch kępach. Drzewa zostaną usunięte staraniem i na koszt gminy do dnia sporządzenia aktu notarialnego.
I. Przetarg odbędzie się dnia 09.10.2019 roku o godz. 1000 w sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na konto BS Siedlec O/ Babimost 97 9660 0007 0000 0941 0200 0003 najpóźniej do 02.10.2019 roku. W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
II. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również "pełnomocnictwo" notarialnie poświadczone,
- w przypadku osób prawnych - stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa.
W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział
w przetargu na nabycie nieruchomości.
III. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym, a wpłacone wadium przechodzi na poczet Gminy.
IV. Sprzedaż nieruchomości następuje w stanie istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmuje daną nieruchomość
w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) minął dnia 14.08.2019 r.
VI. W związku z art. 593 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) zastrzega się prawo odkupu jeżeli nabywca nieruchomości w okresie 2 lat od zawarcia aktu notarialnego nie rozpocznie zabudowy.
VII. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Wszelkie informacje w sprawie przetargu udzielane są w biurze Nr 3 Urzędu Miejskiego w Babimoście lub pod numerem tel. 68 351 38 73.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w dzienniku "Gazeta Wyborcza", w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/oraz na stronie internetowej gminy www.babimost.pl.
Ogłoszenie przetargowe podano do publicznej wiadomości w okresie od 03.09.2019 r. do 09.10.2019 r.
Babimost, dnia 03.09.2019 r.
33945985
drukuj ogłoszenie