Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli ogłasza, że odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3 położonego Nowa Sól, ul. Grobla 16, powiat nowosolski.

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nowa sól, lubuskie
Cena
28 900 zł
Numer ogłoszenia
33946419
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
Długa 4a
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

Szczegóły



OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli (tel. 0683872074) ogłasza, że:
*) dnia 7.10.2019 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, tj. lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3 o powierzchni użytkowej 19,7000 m2, wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem piwnicy o powierzchni użytkowej 13,50 m2 oraz udziałem wynoszącym 142/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW 50045, położonego: 67-100 Nowa Sól, ul. Grobla 16, powiat nowosolski, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 53588 [NKW ZG1N/00053588/6].
Suma oszacowania wynosi 28 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 675,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 2890,00 zł, w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BNP Paribas S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2015, poz. 626) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
*) w dniu 29.10.2019 r. o godz. 11.45 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106 odbędzie się druga licytacja nieruchomości, tj. dwóch niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 1/26 oraz 8/42 o łącznym obszarze 0,3519 ha, położonych: 67-100 Nowa Sól przy ul. Okrężnej; dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 64984 [NKW ZG1N/00064984/2].
Nieruchomość niezabudowana oznaczona ewidencyjnie jako działki nr 1/26 i 8/42 o łącznej powierzchni 0,3519 ha. Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej przy północnym obrzeżu śródmieścia miasta, na terenie w przeszłości stanowiącym zorganizowaną całość - zakład produkcyjny usytuowany pomiędzy ulicami: Piłsudskiego i Okrężną. Działka nr 1/26 o powierzchni 0,2675 ha najkrótszą z granic (długości około 26 m), północno-zachodnią, przylega do ulicy Okrężnej. Jej kształt od strony drogi jest dość regularny, zbliżony do trapezu, przy granicy z rzeką granica nieregularna. Od strony północno-wschodniej działka sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną o podobnej funkcji. Od strony zachodniej działka graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej. Jej granicę południowo-wschodnią wyznacza pas gruntu wzdłuż rzeki i rzeka Czarna Struga. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy, gruz budowlany i budowla (schron bądź ziemianka). Działka nr 8/42 o powierzchni 0,0844 ha ma kształt nieregularny, w ogólnym zarysie zbliżony do trójkąta. Najdłuższą z granic (północno-zachodnią) działka przylega do pasa gruntu wzdłuż rzeki i rzeki Czarna Struga. Od stronywschodniej graniczy z działką pełniącą tę samą funkcję co szacowana działka. Od strony południowej jedną z dłuższych granic działka przylega do drogi wewnętrznej (dz. nr 8/33, inna nieruchomość) stanowiącej wjazd na teren kompleksu z ulicy Piłsudskiego (bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 9 kwietnia 2018 r.).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 189 800,00 zł (z VAT)
w tym: nr dz. 1/26 o pow. 0,2675 ha - 148 650,00 zł, nr dz. 8/42 o pow. 0,0844 ha - 41 150,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126 533,33 zł (z VAT).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 980,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360), komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w przypadku sprzedaży towarów wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
*) w dniu 29.10.2019 r. o godz. 12.10 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w postaci zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 599; położonej: 67-100 Nowa Sól, ul. 8 Maja nr 6, powiat nowosolski, województwo lubuskie, o łącznym obszarze 0,1078 ha, wraz z prawem własności budynku o powierzchni użytkowej 1341,00 m2, przeznaczonego na cele produkcyjno-biurowe, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6123 [NKW ZG1N/00006123/5].
Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ulicy miejskiej - ul. 8 Maja. Jest to strefa centralna miasta. Działka posiada kształt regularny, prostokątny. Krótszą z granic przylega do ulicy miejskiej. W głębi sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi. Teren jest ogrodzony. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem produkcyjno-biurowym. Część budynku ma funkcję produkcyjną (zakład odzieżowy). Jest to obiekt po rozbudowie, która miała miejsce na początku lat 90. Rozbudowie poddano budynek pochodzący z lat przedwojennych (obiekt poniemiecki) i usytuowany we frontowej części działki. Obecnie intensywność zabudowy bardzo duża, ale przeciętna jak na warunki śródmiejskie. Instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telefoniczna, ogrzewanie - c.o. gazowe z pieca dwufunkcyjnego. Program użytkowy:
- w poziomie piwnic: pomieszczenia magazynowe i komunikacja,
- w poziomie parteru: pomieszczenia produkcyjne (szwalnia, krojownia, pomieszczenia techniczne, kotłownia), komunikacja, pomieszczenia sanitarne i socjalne,
- w poziomie I piętra: pomieszczenie produkcyjne, wykańczalnia, pakowalnia, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne,
- w poziomie II piętra: nad częścią starszą - frontową - strych, w głębi działki nad częścią starszą - komunikacja oraz jadalnia, palarnia i magazyn, nad nową częścią - szatnie, pomieszczenia sanitarne i w.c.
Dane podstawowe techniczno-użytkowe budynku:
powierzchnia zabudowy 504,0 m2, w tym:
- budynek istniejący modernizowany 296,10 m2,
- dobudowa 207,90 m2
powierzchnia użytkowa 1341,0 m2
kubatura budynku 6184,0 m3, w tym:
- budynek istniejący modernizowany 3680,0 m3,
- dobudowa 2504,0 m3.
Obiekt od co najmniej 8 lat jest nieużytkowany. Na budynku od strony zaplecza (na starej i nowszej części) widoczne są ślady po pożarze. W pokryciu dachowym są połacie bez dachówki (duże braki), a na połaciach z dachówką miejscowe ubytki. Brak pokrycia dachowego skutkuje erozją wodną obiektu. Butwieje zewnętrzna drewniana obudowa lukarn, są ubytki w oszkleniu okien (w starej i dobudowanej części), ubytki tynku na elewacji, w części dotkniętej pożarem brak stolarki okiennej, a widoczne przez otwory okienne ściany i sufity okopcone. W obecnym stanie budynek nie nadaje się do użytku. Największy wpływ na degradację obiektu ma brak pokrycia dachowego i stan pokrycia dachowego istniejącego. Na obniżenie stanu obiektu wpłynął również pożar wewnątrz budynku (bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 25 lutego 2019 r.).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 622 200,00 zł
w tym: wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 129 300,00 zł,
a wartość prawa własności budynków na kwotę 492 900,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 466 650,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2015, poz. 626) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
*) w dniu 30.10.2019 r. o godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2 o powierzchni użytkowej 57,4200 m2, wraz z przynależnym do niego udziałem wynoszącym 27/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW nr 17799, położonego: 67-100 Nowa Sól, ul. Wrocławska 49, powiat nowosolski, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33983 [NKW ZG1N/00033983/9].
Budynek, w którym znajduje się lokal nr 2, zlokalizowany jest w śródmieściu, przy jednej z głównych arterii miejskich. W bezpośrednim sąsiedztwie w głębi (za budynkiem) znajduje się podwórze i budynki gospodarcze (komórki). Teren, na którym znajduje się budynek, jest w pełni uzbrojony. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wieloklatkowym. Obiekt zrealizowano w okresie przedwojennym, w technologii tradycyjnej. Lokal mieszkalny położony jest na parterze w północnej klatce schodowej. Wejście do klatki schodowej od strony podwórza. Na podstawie oględzin biegły ustalił, że lokal stanowią: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z w.c. W ramach nabytego udziału właściciel lokalu ma prawo do korzystania z pomieszczenia w piwnicy. Wyposażenie w instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Ogrzewanie piecowe (2 piece - po jednym w pokoju). Układ funkcjonalny jak na stare zasoby mieszkaniowe dobry (bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 26 kwietnia 2019 r.).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 113 700,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 275,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2015, poz. 626) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
*) w dniu 6.11.2019 r. o godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 10 o powierzchni użytkowej 37,42 m2, wraz z udziałem wynoszącym 81/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW nr 13540, położonego: 67-100 Nowa Sól, ul. Dzierżyńskiego 11A, obecnie ulica Witosa (w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości nie naniesiono zmiany nazwy ulicy), dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19066 [NKW ZG1N/00019066/1].
Budynek, w którym znajduje się lokal nr 10, zlokalizowany jest w strefie centralnej w głębi zabudowy zlokalizowanej wzdłuż głównej arterii miejskiej - ul. Piłsudskiego. Działka, na której znajduje się budynek z lokalem podlegającym licytacji, jest o regularnym kształcie, usytuowana jest wzdłuż ulic miejskich i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze. Wejście do lokali użytkowych od strony ulic. Wejście do klatki A od strony podwórza. Teren w pełni uzbrojony. Obiekt wybudowany w roku 1963 w technologii uprzemysłowionej. Lokal nr 10 położony jest na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Na lokal składają się: 2 pokoje (jeden z balkonem), kuchnia, łazienka i przedpokój o powierzchni 37,42 m2. Nie posiada pomieszczeń przynależnych. W ramach swojego udziału w częściach wspólnych nieruchomości właściciel ma prawo do korzystania z piwnicy. Wyposażenie w instalacje: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i centralnego ogrzewania. Ciepła woda z junkersa gazowego. Stan techniczny lokalu dobry, układ funkcjonalny korzystny (bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 4 marca 2019 r.).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 111 700,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 775,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 170,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2015, poz. 626) od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
Komornik Sądowy
Daniel Chłopek
33946419
drukuj ogłoszenie