Ogłoszenie

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębie Przydziałki, Pawłówek i Wilków.

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Konin, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33945857
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
Pl. Wolności 1
Osoba kontaktowa
MIASTO KONIN

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm. ).
Prezydent Miasta Konina
Ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębie Przydziałki, Pawłówek i Wilków.
Lp.Nr działkiPowierzchnia
(ha)
Nr
księgi wieczystej
PołożeniePrzeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Opis nieruchomościCena wywoławczawadium
1.21550.3006KN1N
/00041016/8
Obręb PrzydziałkiAG-2
- zabudowa związana z aktywizacją gospodarczą
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w południowej części miasta Konina, przy węźle drogowym łączącym ulicę Nadrzeczną
z drogą krajową nr 25, około 2,5 km na południe od drogi krajowej nr 92 i około 6 km od węzła autostradowego. Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości realizowany będzie poprzez działkę gruntu nr 2157, stanowiącą drogę wewnętrzną.
140.000,00 zł
28.000,00 zł
Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nabywca powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakończenie budowy w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5 % ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 200.000,00 zł.
2.21560.3574KN1N
/00041016/8
Obręb PrzydziałkiAG-2
- zabudowa związana z aktywizacją gospodarczą
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w południowej części miasta Konina, przy węźle drogowym łączącym ulicę Nadrzeczną
z drogą krajową nr 25, około 2,5 km na południe od drogi krajowej nr 92 i około 6 km od węzła autostradowego. Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości realizowany będzie poprzez działkę gruntu nr 2157, stanowiącą drogę wewnętrzną.
165.000,00 zł
33.000,00 zł
Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nabywca powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakończenie budowy w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5 % ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 200.000,00 zł.
3.21580.4275KN1N
/00041016/8
Obręb PrzydziałkiAG-2
- zabudowa związana z aktywizacją gospodarczą
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w południowej części miasta Konina, przy węźle drogowym łączącym ulicę Nadrzeczną z drogą krajową nr 25, około 2,5 km na południe od drogi krajowej nr 92 i około 6 km od węzła autostradowego. Działka gruntu nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości realizowany będzie poprzez działkę gruntu nr 2157, stanowiącą drogę wewnętrzną.190.000,00 zł
38.000,00 zł
Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nabywca powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakończenie budowy w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5 % ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 200.000,00 zł.

Informacja:
Działka nr 2158 znajduje się w strefie ograniczeń zabudowy w pobliżu sieci infrastruktury technicznej.
Przez część działki 2158 przebiega linia energetyczna 110kV - napowietrzna .

Obciążenie nieruchomości:
Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego obciążenia nieruchomości nr 2158 prawem służebności przesyłu na rzecz gestora sieci energetycznej polegającej na możliwości korzystania z ww. nieruchomości dla potrzeb przeprowadzania czynności eksploatacyjnych, remontowych, modernizacyjnych, usuwania awarii i zapewniania dostępu.
4.231/60.1812KN1N
/00012972/5
Obręb Pawłówek5 MN/U-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w południowej części miasta. Działka położona w sąsiedztwie ulicy Słonecznej.
120.000,00 zł
24.000,00 zł
Informacja:
Działka wymaga wyłączenia z produkcji rolnej. Przedmiotowa działka znajduje się w granicy strefy ochrony stanowisk archeologicznych.
5.313/10.1117KN1N
/00052256/2
Obręb Wilków3 MN/U-teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwychPrzedmiotowa nieruchomość znajduje się we wschodnio-południowej części miasta Konina. Osiedle, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość położone jest około 2,8 km na południowy - wschód w linii prostej od centrum starej części miasta ( Plac Wolności ). Działka znajduje się przy ul. Kamiennej i około ulicy Piaskowej. Dojazd do nieruchomości z ulicy Kamiennej.70.000,00 zł14.000,00 zł
PRAWA ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

1. W dziale III KW KN1N/00041016/8 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe polegające na nieodpłatnej służebności przesyłu oraz służebności gruntowe polegające na przejeździe i przechodzie na działce 2157. Służebności te nie dotyczą sprzedawanej działki.

2. W dziale III KW KN1N/12972/5 ujawniono wpis sprzed daty założenia aktualnej księgi wieczystej : WPIS O TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU W SPRAWIE PODZIAŁU I ROZGRANICZENIU NA DZIAŁKI BUDOWLANE TERENÓW POD BUDOWĘ DOMÓW JEDNORODZINNYCH. Wpis nie dotyczy sprzedawanej działki.

3. W dziale III KW KN1N/00052256/2 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe polegające na odpłatnej i nieodpłatnej służebności przesyłu oraz służebności gruntowe polegające na przejeździe i przechodzie. Służebności te nie dotyczą sprzedawanej działki.
1. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank S.A. nr
56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 03.10.2019 roku.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.
4. Termin i miejsce przetargu:
9 pździernika 2019r./ środa /, godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, plac Wolności 1.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie przy placu Wolności 1, oraz Internet - strona : www.bip.konin.eu- zakładka
ogłoszenia i komunikaty i www.konin.pl- zakładka Nieruchomości Przetargi.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Urząd Miejski w Koninie przy placu Wolności 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami / pokój nr 2 / , tel. 63 24 01 235.
Prezydent Miasta Konina
33945857
drukuj ogłoszenie