Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sobieskiego 29A, Świebodzin, lubuskie
Numer ogłoszenia
157112
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz prawo własności budynków stanowiących odrębną własność, położonych w Świebodzinie, województwo lubuskie, przy ul. Sobieskiego 29A, o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych 0,0965 ha i łącznej powierzchni użytkowej budynków 342,70 m2, tj.:
a. prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 7/7 o powierzchni 0,0965 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG1S/00009563/6;
b. prawa odrębnej własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 342,70 m2.
Cena wywoławcza wynosi 169 695,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i zostanie powiększona o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 30.09.2019 r. na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Mariusz Reza i Współpracownicy; al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice z dopiskiem „JAGO - oferta przetargowa nieruchomość Świebodzin, sygn. akt XII GUp 4/12".
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 2.10.2019 r. na rachunek bankowy: Firma Handlowa Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej; Bank PKO BP S.A.; 75 1020 3714 0000 4302 0371 1405 w wysokości 16 969,50 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 3.10.2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach, w sali 112 o godz. 10:00.
Przetarg pod nadzorem sędziego-komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej 2 oferty spełniają warunki formalne oraz zawierają cenę nie niższą niż 95% najwyższej zaoferowanej, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji (przetargu ustnego). Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Warunki przetargu, ustalone przez sędziego-komisarza oraz operat szacunkowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu przetargu, znajdują się w aktach sprawy o sygn. XII GUp 4/12 oraz do wglądu u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr. tel. +48 32 232 70 55 albo przez e-mail: recepcja_korfantego25@wp.pl.

drukuj ogłoszenie