Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych

śląskie, Książenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Klimka 74, Książenice, śląskie
Powierzchnia
1 302,93 m2
Cena
482 355 zł
Numer ogłoszenia
157113
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości Firmy Handlowej Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Książenicach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Książenicach, województwo śląskie, przy ul. Klimka 74, o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowych 0,8250 ha i łącznej powierzchni użytkowej budynków 1 302,93 m2, tj.:
a. prawa własności zabudowanej działki nr 333/2 o powierzchni 0,2170 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00014023/0;
b. prawa własności zabudowanej działki nr 332/2 o powierzchni 0,6080 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00014033/3;
c. związanego z gruntem prawa własności budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 302,93 m2.
Cena wywoławcza wynosi 482 355,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i zostanie powiększona o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi stawkami.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przed otwarciem koperty, w terminie do dnia 30.09.2019 r. na adres: Kancelaria Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Mariusz Reza i Współpracownicy; al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice z dopiskiem „JAGO - oferta przetargowa nieruchomość Książenice, sygn. akt XII GUp 4/12".
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium do dnia 2.10.2019 r. na rachunek bankowy: Firma Handlowa Jago S.A. w upadłości likwidacyjnej; Bank PKO BP S.A.; 75 1020 3714 0000 4302 0371 1405 w wysokości 48 235,50 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych pięćdziesiąt groszy).
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 3.10.2019 r. w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach, w sali 112 o godz. 9:00.
Przetarg pod nadzorem sędziego-komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej 2 oferty spełniają warunki formalne oraz zawierają cenę nie niższą niż 95% najwyższej zaoferowanej, syndyk zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji (przetargu ustnego). Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.
Warunki przetargu, ustalone przez sędziego-komisarza oraz operat szacunkowy zawierający szczegółowy opis przedmiotu przetargu, znajdują się w aktach sprawy o sygn. XII GUp 4/12 oraz do wglądu u syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr. tel. +48 32 232 70 55 albo przez e-mail: recepcja_korfantego25@wp.pl.

drukuj ogłoszenie