Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ogłasza o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gliwice, śląskie
Numer ogłoszenia
157116
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
ogłasza o sprzedaży nieruchomości z wolnej ręki
w oparciu o Regulamin Sprzedaży z dn. 03.09.2019r.

1) Przedmiotem sprzedaży jest zespół następujących składników majątkowych:
a) prawo wieczystego użytkowania:
ü działki niezabudowanej nr 288 o pow.: 2.159m2 (KW GL1G/00044600/3)
ü działki zabudowanej nr 286/10 o pow.: 64.589m2 (KW GL1G/00032904/7)
o łącznej powierzchni: 66.748m2
b) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gliwicach Przy ul. Błogosławionego Czesława 13 (KW GL1G/00032904/7), w tym:
ü działki niezabudowanej nr 279 o pow.: 90m2
ü działki niezabudowanej nr 779 o pow.: 68m2
ü działki zabudowanej nr 780 o pow.: 5.645m2
ü działki zabudowanej nr 286/3 o pow.: 6.101m2
ü działki zabudowanej nr 286/4 o pow.: 7.521m2
ü działki niezabudowanej nr 286/5 o pow.: 2.321m2
ü działki zabudowanej nr 286/9 o pow.: 91.435m2 powstałej w wyniku podziału działki nr 286/8 o pow. 156.013m2 na 2 działki o nr: 286/9 (91.435m2) i 286/10 (64.589m2).
ü działki zabudowanej nr 281/3 o pow.: 3.114m2
o łącznej powierzchni: 116.295m2
c) ruchomości objęte procedurą sprzedaży:
ü wyposażenie produkcyjne oraz wyposażenie biurowe również zlokalizowane w obiektach upadłego na terenie nieruchomości objętych KW nr GL1G/00032904/7 przy ul. Błogosławionego Czesława 13. Szczegółowe zestawienie składników majątkowych przedstawiono w załączniku nr 1 z dn. 03.09.2019r. do Regulaminu Sprzedaży dostępnym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi"
ü szyny staro użyteczne i rozjazdy po rozbiórce bocznicy zlokalizowane na terenie nieruchomości upadłego w Gliwicach, przy ul. Błogosławionego Czesława 13
za łączną cenę nie niższą niż cena: 19.500.000,00zł. (słownie: dziewiętnaście milionów, pięćset tysięcy złotych, 00/100) powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług VAT.
Ww. składniki majątkowe zostały szczegółowo opisane:
a) w operacie szacunkowym dla ruchomości z dn. 08.12.2015r.
b) w operacie szacunkowym dla nieruchomości z dn. 14.12.2015r.
c) w operacie szacunkowym z dn. 17.08.2017r. pt.: „Opinia o wartości fragmentu nieruchomości"
dostępnych na stronie internetowej www.syndyk-zurakowski.pl
2) Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości i ruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulamin Sprzedaży z dn. 03.09.2019r. - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr tel.: 602 154 063, 694 462 992 lub za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl
Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 694 462 992 lub 668 495 147
3) Warunkiem koniecznym uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata w pieniądzu wadium, pod rygorem odrzucenia oferty, w wysokości: 2.000.000,00zł. (słownie: dwa miliony złotych, 00/100) w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim), tj. do dnia 01.10.2019r. włącznie, na rachunek bankowy Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej:
Santander Bank Polska S.A. nr: 13 1090 1766 0000 0000 7530 9174
4) Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać należy w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim) o sprzedaży, tj. do dnia 01.10.2019r., w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „Oferta na zakup zespołu składników majątkowych- ZNiBW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej".
Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży z dn. 03.09.2019r. oraz treści ogłoszenia dostępnych na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce: „Ogłoszenia i przetargi".
5) Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży oraz koszty wpisów do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży.
6) Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o którym mowa w art. 704 §2 Kodeksu Cywilnego.
7) Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zespołu składników majątkowych, o których mowa w §2 ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem przedmiotu sprzedaży (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania Cywilnego).
8) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: