Ogłoszenie

SYNDYK zaprasza do składania ofert na nabycie 120,6305 ha gruntu położonego na terenie gminy Stawiguda

warmińsko-mazurskie, Stawiguda

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stawiguda, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
12 063 050 m2
Cena
8 900 000 zł
Numer ogłoszenia
157126
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółySYNDYK
zaprasza
do składania ofert na nabycie120,6305ha gruntu położongo na terenie gminy Stawiguda w woj. warmińsko-mazurskim w tym 75ha przewidzianych na cele budownictwa zagrodowego i usługowego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dla nieruchomości są prowadzone księgi wieczyste: OL1O/00029316/0 - 7 działek:1/2, 1/12; 1/14, 4/2, 4/4, 6/1, 8/1 o łącznej powierzchni 15,8986ha, OL1O/00029317/7 - 84 działki: 117, 119, 120, 122/3, 122/4, 133, 192, 69/2, 61/3, 64/9, 64/14, 64/15, 64/16, 69/4, 69/5, 69/7, 70/4, 70/6, 70/8, 71/3, 71/4, 74/3, 79/2, 81/1, 87/3, 87/6, 87/8, 87/9, 87/11, 87/12, 87/13, 89/1, 89/3, 90/3, 91/2, 94/1, 94/3, 95/1, 100/2, 114/2, 116/2, 141/4, 141/5, 152/1, 152/2, 387/6, 387/8, 387/9, 387/10,389/18, 389/8, 389/12, 389/13, 389/15, 389/17, 390/2, 390/4, 390/5, 389/20, 389/22, 392/4, 97/6, 97/8, 388/4, 74/6, 152/6, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4 ,95/4, 95/5, 124/3, 124/4, 124/5, 391/5, 391/6, 391/7, 392/6, 392/7, 392/8, 392/9, 64/17, 64/18 o łącznej powierzchni 84,2957ha, OL1O/00150074/8 - 4 działki : 176/16, 176/17, 176/18, 176/19 o łącznej powierzchni 2,6174ha, OL1O/00149555/4 - 2 działki : 179/1, 386/1 o łącznej powierzchni 2,1369ha, OL1O/00168358/2 - 1 działka: 389/21, pow. 2,6931ha, OL1O/00168359/9 - 1 działka: 387/11 o powierzchni 3,2201ha, OL1O/00171987/4 - 1 działka 392/3, pow. 2,2470ha, OL1O/00171988/1 - 1 działka 391/3, pow. 2,7286ha, OL1O/00171989/8 - 1 działka 74/5, pow. 2,2079ha, OL1O/00171991/5 - 1 działka 388/3, pow. 1,1206ha.KW OL1O/00171992/2 działka 97/7, pow. 1,2420ha, OL1O/00177785/0 - prawo do ¾ działki 387/7. pow. ¾ 0,2968ha = 0,2226ha.
Rada Wierzycieli zezwoliła syndykowi na sprzedaż tych nieruchomości z wolnej ręki za cenę nie niższą niż 8.900.000zł netto. Podatek VAT dotyczy gruntów budowlanych: 1.685,828zł.
Oferty w sprawie nabycia powyższych nieruchomości zawierające cenę netto powiększoną o podatek VAT z podaniem pełnych danych nabywcy z oświadczeniami wskazanymi w Regulaminie Sprzedaży wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 5% oferowanej ceny netto należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na niej: „OFERTA VU-31/95" na adres: Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3c 10-165 Olsztyn. Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy masy upadłości Banku PKO SA I Oddział w Mrągowie nr 90 1240 1617 1111 0000 1370 2571. Wpłacone wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia wybranego oferenta. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2019r o godz. 12.00. Wybór oferenta dokonany zostanie w oparciu o kryterium najwyższej oferowanej ceny wyższej od określonej przez Radę Wierzycieli. Przy braku ofert na wymaganą cenę lub negatywnej ich ocenie zostaną rozpatrzone oferty z ceną niższą. W przypadku wpływu kilku ofert z tą samą ceną syndyk zarządzi w terminie do 30 września 2019r. dodatkowy ustny przetarg z udziałem oferentów spełniających waruneki określone w Regulaminie Sprzedaży. Wyłoniony oferent powinien przystąpić do aktu notarialnego w terminie 21 dni od daty wyboru jego oferty po wpłaceniu na wskazany rachunek bankowy całej oferowanej kwoty. Nie przystąpienie do aktu notarialnego w wyznaczonym terminie oznacza przepadek wadium na rzecz masy upadłości. Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Syndyk zastrzega sobie prawo odstą pienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn. Informacji szczegółowych udziela syndyk pod nr. telefonu 601 155 847. Mapa terenu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i Regulamin Sprzedaży znajdują się nastronie internetowej www.dzialki-stawiguda.pl


 

drukuj ogłoszenie