Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości FTK SP. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie oferuje do sprzedaży następujące składniki mająktu masy upadłości

lubelskie, Krasnystaw

Najważniejsze informacje

Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krasnystaw, lubelskie
Powierzchnia
6 900 m2
Cena
120 000 zł
Numer ogłoszenia
33948365
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
FTK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości FTK Sp.z.o.o. z siedzibą w Krasnymstawie (sygn. akt IX GUp 13/18 ) oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku masy upadłości:
A) nieruchomość gruntowa - prawa wieczystego użytkowania działki nr 213 powierzchni 0,69 ha, zabudowanej obiektami skupu tytoniu położonej w miejscowości Janowica gm. Cyców dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1W/00021598/1 za cenę netto 120 000 zł / słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/ ,
B) nieruchomość gruntowa - prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki nr 267/2 powierzchni 0,1800 ha, położonej w miejscowości Trawniki gm. Trawniki dla której Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU 1I/00111428/5 za cenę netto 48 500 zł / słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych / ,
C) zorganizowaną część przedsiębiorstwa położonego w Krasnymstawie ul. Leśna 2 w skład , którego wchodzą :
a. nieruchomość gruntowa - prawo wieczystego użytkowania działek nr 2876/1; 2876/2; 2876/3; 2876/4; 2876/5 o łącznej powierzchni 5,9793 ha, zabudowanej obiektami biurowo-socjalno-produkcyjno-magazynowymi dla której prowadzone są przez Sad Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgi wieczyste nr ZA 1K/00057942/3; ZA 1K/00057945/4; ZA1K/00057943/0; ZA1K/00057944/7 ,
b. linia fermentacyjna liści tytoniowych typu Cardwell,
c. linia produkcyjna krajanki,
d. linia produkcji tytoniu do fajki wodnej,
e. wyposażenie laboratorium,
za łączną cenę netto 28 098 000 zł / słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych /
I. Oferty zakupu poszczególnych składników majątkowych należy kierować,
w zapieczętowanej nieprzeźroczystej kopercie, z adnotacją "Oferta zakupu - upadłość sygn. akt IX GUp 13/18- NIE OTWIERAĆ" na adres Biura syndyka ul. Leśna 2 22-300 Krasnystaw terminie do dnia 27 września 2019 r.
II. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03 października 2019 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka ul. Leśna 2 w Krasnymstawie
III. Warunkiem przyjęcia oferty jest uiszczenie wadium w wysokości 10 % ceny netto poszczególnych składników objętych przetargiem na rachunek masy upadłości w Alior Bank SA 14 2490 0005 0000 4530 9803 2589 w terminie do dnia 27 września 2019 r. (decyduje data zaksięgowania na rachunku bankowym masy upadłości);
IV. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególny składnik majątku objęty przetargiem.
V. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych składników majątku masy upadłości, regulamin sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka lub telefonicznie pod nr 601 37 51 35 oraz na stronie internetowej: www.ftk.pl; www.syndyk-lubelskie.pl
33948365
drukuj ogłoszenie