Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Instytut Techniki Górniczej KOMAG ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na sprzedaż praw użytkowania wieczystego

śląskie, Mysłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Mysłowice, śląskie
Numer ogłoszenia
157183
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Instytut Techniki Górniczej
KOMAG
z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 37

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. Nr 97 z 1993 roku, poz. 443 wraz z późniejszymi zmianami)

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na sprzedaż:

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, składających się z dwóch działek,
oznaczonych w rejestrze gruntów numerami 1289/165 o powierzchni 0,0108 ha i 1311/102
o powierzchni 0,1331 ha, położonych w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 19 A, zapisanych
w Księdze Wieczystej Nr KA1L/00010100/7,

- prawa własności budynku administracyjnego o powierzchni użytkowej 888,21 m²,
zlokalizowanego na działce o numerze 1311/102, zapisanego w Księdze Wieczystej Nr
KA1L/00010100/7,

- prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze
gruntów numerem 1282/102 o powierzchni 0,0329 ha, położonej w Mysłowicach
przy ulicy Powstańców 19 A, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr KA1L/00025016/9.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 833.638,28 zł brutto,
w tym:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1311/102
o powierzchni 0,1331 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie:
795.464 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43.1.10 ustawy o podatku
od towarów i usług),

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze
1289/165 o powierzchni 0,0108 ha: 6.950,00 netto + 23% podatku VAT, tj. 1.598,50 zł = 8.548,50
zł brutto
.

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze
1282/102 o powierzchni 0,0329 ha : 24.086,00 zł netto + 23% podatku VAT, tj. 5.539,78 zł
= 29.625,78 zł brutto
.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 37, w dniu 9.10.2019 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w holu na parterze.
Oferty w szczelnie zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na zakup nieruchomości zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 19 A ", można składać w terminie do dnia 9.10.2019 roku do godz. 10.00 w siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 37, pokój nr 204 I piętro.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta, imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres lub siedzibę firmy, numer telefonu i faksu.
2. Datę i miejsce sporządzenia oferty, podpis oferenta, a w przypadku osoby prawnej podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli.
3. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności
gospodarczej, kserokopia dowodu osobistego.
4. Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z przedmiotem sprzedaży.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
6. Oferowaną kwotę i sposób zapłaty.
7. Dowód wpłaty wadium.
8. Ważność oferty powinna być określona na 90 dni liczonych od dnia przetargu.

Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie wadium, tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu, w postaci środków pieniężnych, w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu przetargu brutto, tj.: 83.363,83 złotych, przelewem na konto bankowe sprzedawcy w mBanku nr 63 1140 1078 0000 3008 3200 1003 z dopiskiem „Wadium na zakup nieruchomości zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 19 A".
Za wadium wpłacone na rachunek bankowy sprzedawcy uznaje się jedynie takie, które bank potwierdzi najpóźniej do godz. 10.00 w dniu 9.10.2019 roku.
Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 19 A, pozostałym oferentom będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, nie później niż w terminie 4 dni roboczych po odbyciu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od podpisania umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego, wówczas jego wadium przepada na rzecz sprzedawcy.
Koszty związane z nabyciem przedmiotowej nieruchomości ponosi nabywca.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu ze sprzedawcą.

Bliższych informacji udziela Pan Jerzy Salamon, tel: 695 672 233.

Warunkiem zawarcia umowy kupna-sprzedaży z nabywcą w formie aktu notarialnego jest uzyskanie przez organizatora przetargu zgody organu nadzorującego na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych, będących przedmiotem przetargu, zgodnie z ustawą z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ( Dz. U. poz. 2259 z późn.zm., art. 38.1.)

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości sprzedawca zwróci się po parafowaniu przez obie strony projektu umowy sprzedaży.

Przedmiot przetargu zostanie wydany nabywcy po podpisaniu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie uzgodnionym przez obie strony.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie