Ogłoszenie

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku Wlkp. ul. Bukowska.

wielkopolskie, Grodzisk wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Grodzisk wielkopolski, wielkopolskie
Powierzchnia
7 739 m2
Cena
660 000 zł
Numer ogłoszenia
33950208
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Stary Rynek 1
Osoba kontaktowa
GMINA GRODZISK WIELKOPOLSKI

SzczegółyBurmistrz Grodziska Wielkopolskiego ogłasza:
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Grodzisk Wielkopolski:
Lp Nr
działki 
Pow.
w ha 
Nr KW Położenie Opis
nieruchomości 
Forma sprzedaży Cena wywoławcza
netto 
Wadium
250/3


251/8 
0,7739 PO1S/00046916/4

PO1S/00029973/6 
Grodzisk Wlkp.
(ul. Bukowska) 
Działki niezabudowane, sprzedawane łącznie, oznaczone w ewidencji gruntów jako grunty orne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wlkp. zatwierdzonym Uchwałą nr XL/250/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 26.10.2017r., działki oznaczone są symbolem P/U2- teren zabudowy produkcyjno-usługowej.
Przez działkę nr 251/8 przebiegają sieci infrastruktury technicznej, w związku z czym przy zakupie działki konieczne będzie ustanowienie służebności przesyłu. 
Przetarg
ustny nieograniczony

(data ostatniego przetargu: 15.04.2019r.) 
660.000,00 zł 66.000,00 zł 
Termin obowiązywania cen - jeden rok od daty sporządzenia operatu szacunkowego.
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2019r.(poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim (II piętro). Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.11.2019r. (środa) do godz. 14.00 na rachunek Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. nr 47 9063 0008 0000 0011 1100 0005. Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu odstąpi od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży. Wadium uczestnika, który przetargu nie wygrał, zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy.
Ustala się postąpienie w wysokości nie mniejszej niż 1 % ceny wywoławczej.
Uczestnicy przetargu winni okazać się: dowodem wpłaty wadium, dowodem osobistym, w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów nie będących przedsiębiorcami - odpisem z właściwego rejestru, pełnomocnictwem oraz wszelkimi zezwoleniami i zgodami, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane.
W przypadku niemożności osobistego stawienia się na przetargu, osoba upoważniona przez uczestnika przetargu winna okazać się pełnomocnictwem w formie notarialnej do uczestnictwa w przetargu i zakupu nieruchomości (dot. zarówno osób fizycznych, jak i prawnych).
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym upoważnieniem drugiego małżonka w formie notarialnej, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.
Nieruchomości, będące przedmiotem przetargu nie posiadają żądnych obciążeń i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań. Gmina Grodzisk Wielkopolskim zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem przetargu w razie nierozpoczęcia przez nabywcę budowy w rozumieniu art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186) w ciągu roku od daty zakupu. Wykonanie prawa odkupu nastąpi poprzez oświadczenie złożone nabywcy w ciągu dwóch lat od daty zawarcia umowy notarialnej. Oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu winno zostać złożone w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W razie wykonania prawa odkupu, nabywca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia przenieść z powrotem na Gminę Grodzisk Wielkopolski własność nieruchomości i wydać nieruchomość za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów. Jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się nabywcy tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości nieruchomości. Prawo odkupu podlega ujawnieniu w księdze wieczystej.
Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji na temat przetargów udziela Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Stary Rynek 1 - Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 14), tel. 061-445-30-31.
33950208
drukuj ogłoszenie