Ogłoszenie

Burmistrz Gogolina ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych obręb Chorula przy ul. Cementowej.

mazowieckie, Gogolin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gogolin, mazowieckie
Powierzchnia
3,82 m2
Cena
510 000 zł
Numer ogłoszenia
33950873
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
47-320 Gogolin
Ulica
Krapkowicka 6
Osoba kontaktowa
GMINA GOGOLIN

SzczegółyBURMISTRZ GOGOLINA
OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych oznaczonych numerami 76/14 i 76/28 z k.m. 2 obręb Chorula, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00069575/0, położonych w Choruli przy ul. Cementowej, o łącznej powierzchni 3,8168 ha. Działki są własnością Gminy Gogolin i są wolne od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 510 000,00 zł - netto.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 51 000,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 20 listopada 2019 r.
Do ceny uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (oznaczenie planu P).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem "PRZETARG - CHORULA" w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. w godzinach pracy urzędu.
Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Dodatkowe warunki przetargu:
1) przedstawienie w formie opisowej i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania i zagospodarowania nieruchomości,
2) termin zagospodarowania nieruchomości - 2 lata od daty nabycia.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gogolinie
Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg. Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej.
Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku, wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej - BIP i w Gazecie Wyborczej - komunikaty.
Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.
Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala
33950873
drukuj ogłoszenie