Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 listopada 2019 r. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w gminie Dopiewo.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczecin, zachodniopomorskie
Powierzchnia
459,81 m2
Cena
76 282 128 zł
Numer ogłoszenia
33951397
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-09-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W POZNANIU

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Witold Forycki na podstawie art. 954 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika znajdującej się w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 138/2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej Więckowice, gmina Dopiewo działki nr 319/1, 319/3, 319/4, 319/5, 319/6, 319/7, 319/8 zapisanej w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KWPO1P/00295155/9 należącej do dłużnika "Trzecia-Czerwona Torebka Spółka Akcyjna" Spółka Komandytowa
W niniejszej sprawie egzekucja prowadzona jest według przepisów o uproszczonej egzekucji z nieruchomości i jej sprzedaż nastąpi w trybie art. 10136 § 1 i 2 kpc.
Nieruchomość położona jest w miejscowości Więckowice, ul. Bukowska, gm Dopiewo, pow. poznański woj. wielkopolskie. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa składająca się z siedmiu działek o nr 319/1, 319/3, 319/4, 319/5, 319/6, 319/7, 319/8 o łącznej powierzchni 459.807m2. Działki niezabudowane. Przedmiotową lokalizację charakteryzuje bardzo dobre uwarunkowanie komunikacyjne oraz dobry dostęp do obiektów użyteczności publicznej. W odległości ok. 20,2 km znajduję się centrum miasta Poznania. Przeznaczenie nieruchomości zostało ustalone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Więckowice, teren wzdłuż drogi wojewódzkiej 307 Poznań-Buk zatwierdzonym uchwałą nr VI/68/15 rady Gminy Dopiewo z dnia 30 marca 2015r i przedmiotowy teren przeznaczony jest jako:
lp nr. działki Powierzchnia m2 przeznaczenie w mpzp 1 319/1 13 600KD-G - teren drogi publicznej klasy głównej 2 319/3 238 037KDW- teren drogi wewnętrznej, pozostała część P/U- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z strefą zieleni o pow. ok 6700m2, z archeologiczną strefą ochrony konserwatorskiej o pow. ok 16400m2 oraz elektroenergetyczną linią napowietrzną WN-400kV 3 319/4 1 368P/U- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej. 4 319/5 7 409P/U-teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, pozostała część KDW- teren drogi wewnętrznej. 5 319/6 23 7711IT-teren infrastruktury technicznej, pozostała część KDW- teren drogi wewnętrznej 6 319/7 64 176KDW-teren drogi wewnętrznej, pozostała część P/U- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej 7 319/8 111 446P/U-teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej z strefą zieleni o pow. 6.100m2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 76.282.124,00 zł brutto
(siedemdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote gr 00/100)
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 57.211.593,00 zł brutto
(pięćdziesiąt siedem milionów dwieście jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote gr 00/100)
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. 7.628.212,40 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Wpłaty wadium należy można dokonać na konto komornika w Bank Pekao nr 67 1240 6609 1111 0010 5255 4675 .
Zgodnie z treścią art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, obowiązek nabywcy może ograniczyć się do złożenia podczas licytacji jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika sądowego.
33951397
drukuj ogłoszenie