Ogłoszenie

BURMISTRZ ŁAZ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

śląskie, Łazy, Niegowonice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Łazy, Niegowonice, śląskie
Numer ogłoszenia
157222
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


BURMISTRZ ŁAZ
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości:

Ozna-
czenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości 

Po-
wierz-chnia, 
okres dzier- żawy 

Opis nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania 
Cena wywoław-
cza czynszu dzier-żawnego netto 
Cena wywoław-
cza czynszu dzier-żawnego brutto 
Wa-dium 
1.Część działki nr 6374
2.Obręb Niegowonice
3.KW CZ1Z/ 00045431/9
 100 m2, do 10 lat Dostęp do drogi
publicznej przez drogę wewnętrzną.
Odłogowany grunt
porośnięty trawą i samosiejkami.
 W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego działka
oznaczona jest symbolem
F10R o przeznaczeniu
podstawowym jako
tereny rolnicze.
Sposób zagospodarowania:
pod budowę stacji
bazowej telefonii komórkowej.
1500.00 zł.
Opłata w stosunku miesięcznym.
1845.00 zł.
Opłata w stosunku miesięcznym.
150.00 zł.
1.Część działki nr 2700/40
2.Obręb Łazy ul. Kolewrot
3.KW CZ1Z/ 00039086/0 
 3.8431 ha, do 3 lat  Do dzierżawy:
nieruchomość gruntowa.
W skład nieruchomości wchodzą użytki:
łąka klasy IV o pow. 0.9000 ha, łąka
klasy V o pow. 0.4500 ha, rola klasy IVb o pow. 0.1800 ha, rola klasy V o pow. 0.3500 ha, rola klasy VI o pow. 1.9631 ha.

 W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
działka oznaczona
jest symbolem A8ZL
jako teren lasów,
A2US jako teren usług sportu i rekreacji,
A6KD-L jako teren publicznej klasy lokalnej i A5R jako teren rolniczy. 

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na cele rolnicze.

308.00 zł. Opłata w stosunku rocznym 308.00 zł.
Opłata w stosunku rocznym
31.00 zł.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi wysokość czynszu dzierżawnego nieruchomości.
Do czynszu dzierżawnego będzie naliczany podatek VAT (Lp.1)
Nieruchomości przygotowano do dzierżawy na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej.
Wyznaczenie punktów granicznych może się odbyć staraniem dzierżawcy i na jego koszt.


Warunki Przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2019r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15, sala nr 307 - III piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 22.10.2019r. na konto : Urząd Miejski w Łazach prowadzone w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Łazy Nr 74 8450 0005 0070 0700 0143 0063, na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki będącej przedmiotem licytacji.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
1. dowód wniesienia wadium
2. dokument stwierdzający tożsamość osoby obecnej na przetargu
3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem zbycia, co do którego nie wnosi zastrzeżeń.
4. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści niniejszego ogłoszenia oraz ich akceptacji
5. osoby reprezentujące uczestników przetargu winny przedłożyć udzielone im w formie aktu notarialnego pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu .
6. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
7. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli dzierżawy nieruchomości z majątku odrębnego - art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)


- W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2014r. poz.1380 tj.)


- Jeżeli oferent który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


- Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


- Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny czynszu dzierżawnego tych nieruchomości.


Przetarg może być odwołany z ważnych powodów, z podaniem informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości oraz wskazaniem przyczyny odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łazach ul. Traugutta 15, Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pokój nr 308 lub 303, III piętro, poniedziałek od godz. 7.30 do 17.30, wtorek - czwartek od godz. 7.30 do 15.30 , piątek 7.30 do 13.30 lub pod nr telefonu 32 67 29422 wew. 116 lub 127.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od dnia 25.09.2019r. do 28.10.2019r. w prasie obejmującej co najmniej powiat a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach, w gazecie lokalnej Echa Łaz oraz na stronie internetowej http://www.bip.lazy.pl

drukuj ogłoszenie