Ogłoszenie

Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.

dolnośląskie, Polkowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Polkowice, dolnośląskie
Powierzchnia
48 009 m2
Cena
35 000 zł
Numer ogłoszenia
33953051
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-09-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-100 Polkowice
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY POLKOWICE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej
Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia
nieruchomości
Wywoławcza cena czynszu dzierżawy
/netto/
Wadium
Nieruchomość w granicach działek
o nr geod.: 128/10; 128/12
obręb 4 miasta Polkowice

numer księgi wieczystej:
LE1U/00044950/8
48.009 m2

w tym:
- 128/10 o pow. 42.545 m2
- 128/12 o pow. 5.464 m2
35.000,00 zł / rok
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)

do czynszu doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie podpisania umowy dzierżawy, aktualna stawka podatku VAT wynosi 23 %.
Wadium:
3.500,00 zł
(słownie: trzy tysiące, pięćset złotych)

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Porośnięta roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami.
W obrębie nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura: elektroenergetyczna, gazowa.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrębu Polkowice Dolne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 16 września 1999 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 1999 r. Nr 30, poz. 1284) nieruchomość położona jest w jednostce terenowej:
51 P, NO - działka nr 128/10 i część działki nr 128/12 o przeznaczeniu:
-funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające:
Zespół istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, przemysłowo-usługowych lub bazowo-składowych. W obrębie strefy dopuszcza się lokalizowanie stacji paliw i obiektów usług motoryzacyjnych, parkingów, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni o charakterze izolacyjnym lub towarzyszącej obiektom administracji gospodarczej lub obiektom socjalnym.
-ustalenia obowiązujące :
Oczyszczalnia ścieków na działkach 88/12 i 88/10 - do trwałej adaptacji z warunkiem sukcesywnej modernizacji.
W obrębie terenu strefy mogą być bez ograniczeń dokonywane wtórne podziały parcelacyjne, dla wydzielenia posesji dostosowanych do wniosków inwestorów.
Obsługa komunikacyjna - systemem dróg wewnętrznych o przekrojach ulicznych, jednojezdniowych, dwupasowych; szerokość linii rozgraniczających 30 metrów.
Nie ogranicza się możliwości realizacji bocznic kolejowych do zakładów sytuowanych w strefie.
Nie ogranicza się możliwości rozbudowy systemów infrastruktury technicznej w obrębie strefy.
Odpady o charakterze komunalnym oraz nadwyżki mas ziemnych winny być składowane na gminnym składowisku komunalnym w Trzebczu. Miejsce składowania od-padów przemysłowych - w zależności od ich charakteru - winno być wskazane przez stosowne służby ochrony środowiska.
Wzdłuż południowo-zachodniej granicy strefy przewiduje się realizację linii 110 kV - przełożenie istniejącej, dwutorowej linii WN relacji rozdzielnia Polkowice - szyby zachodnie ZG Polkowice.
Zgodnie z koncepcją gazyfikacji SSE i Nowych Polkowic opracowaną przez DOZG w obrębie strefy lokalizowane są 2 stacje redukcyjno-pomiarowe i gazociągi w/c i śr/c.
- zalecenia postulaty i informacje :
Zaleca się adaptację istn. zieleni wysokiej w południowo-zachodniej części strefy na zieleń towarzyszącą projektowanym obiektom.

58 MN,U,UR - część działki nr 128/12 o przeznaczeniu:
- funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające:
Istn. i projektowana zabudowa mieszkaniowa - domki jednorodzinne, zespół działek rzemieślniczych, urządzona zieleń w niebudowlanym korytarzu istn. linii EE, parkingi.
- ustalenia obowiązujące:
Istniejąca zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie ul. Chocianowskiej - do zachowania.
Na działkach nr 71/2, 279/5,279/6, 279/4 i 278/4 poza niebudowlanymi korytarzami istn. linii 110 kV - proj. domki jednorodzinne wolnostojące, zabudowa usługowo-mieszkalna lub usługi. Ustala się min. powierzchnię dla działek mieszkaniowych - 800 m2.
Przez teren działki 71/2 dopuszcza się prowadzenie ulicy lokalnej - wjazdu na teren SSE; min. szerokość 15 m w liniach rozgraniczających.
Obsługa komunikacyjna działek na wschód od SSE - z poszerzonej do min. 12 m w liniach rozgraniczających (zalecane 15 m) ulicy lokalnej, biegnącej obecnie po działkach nr 1, 23 i 30.
W sąsiedztwie istn. linii EE - zieleń urządzona lub usługi z zielenią towarzyszącą.
Na działkach nr 271/3 do 275 ustala się lokalizację zakładów rzemieślniczych z dopuszczaną funkcją mieszkaniową jako towarzyszącą.
W południowej części terenu - zakłady drobnej wytwórczości, obsługa komunikacji samochodowej, parkingi, ew. urządzenia gosp. komunalnej.
Wymaga się kablowania odcinków istn. linii 20 kV kolidujących z proj. zainwestowaniem.
Dopuszcza się zastąpienie rowu (działki nr 378/3 i 379/3) kanalizacją deszczową oraz skanalizowanie pozostałych cieków.
- zalecenia, postulaty i informacje:
Zaleca się koncentrowanie usług podstawowych w sąsiedztwie ul. Chocianowskiej.
Zaleca się utrzymanie lokalizacji ogródka meteorologicznego - jak w stanie istniejącym, dopuszczając jego przeniesienie na nieodległe tereny niebudowlane (np. na działkę nr 7, obręb Polkowice, teren 59 U,KS).
W przypadku stwierdzenia potrzeby - dla całego lub części terenu może być wszczęte postępowanie w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.

Nieruchomość oddana zostanie w dzierżawę z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
WADIUM
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wskazane wadium płatne w walucie polskiej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polkowice w PKO BP S.A. I/O Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288, w terminie do dnia 25 października 2019 r.
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 -18 sala konferencyjna dnia 30 października 2019 r. o godz. 10.00
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polkowice - ul. Rynek 19; na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.polkowice.pl; w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl.
Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości Urzędu Gminy Polkowice, Polkowice ul. Rynek 19, tel. /076/ 7246-786, -785, e-mail: j.brzozka@ug.polkowice.pl
33953051
drukuj ogłoszenie