Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

świętokrzyskie, Morawica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Morawica, świętokrzyskie
Powierzchnia
10 000 m2
Cena
531 500 zł
Numer ogłoszenia
33954792
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-026 Morawica
Ulica
Spacerowa 7
Osoba kontaktowa
MIASTO I GMINA MORAWICA

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Morawica
o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości będącej przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego.
Przedmiotem pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego jest nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca własnością Miasta i Gminy Morawica, oznaczona jako działka nr 4/34 o pow. 1,0000 ha, położona w obrębie geodezyjnym Dębska Wola (księga wieczysta: KI1L/00037508/6) na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (terenach przemysłowych) i w części stanowiącej pas szerokości około 3 m przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej - włączonych w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" S.A. - Podstrefa Morawica.
2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej: 531 500,00 zł netto (słownie złotych: pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset, 00/100).
Do ceny sprzedaży nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości ustawowej.
3. Pisemne oferty z proponowaną ceną dotyczącą nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7 (pokój nr 6 - Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji) w terminie do 04 grudnia 2019 r. do godz. 12.00
4. Część jawna przetargu odbędzie się 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, pokój nr 14 (sala konferencyjna).
5. Wadium: 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100)
6. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków i procedury przetargowej, w tym m.in. sposobu sporządzania oferty zawiera ogłoszenie o przetargu.
7. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Morawicy, ul. Spacerowa 7 i sołectwie Dębska Wola oraz opublikowano na stronach internetowych: Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy pod adresem www.morawica.pli w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Morawica pod adresem www.morawica.eobip.pl
Szczegółowych informacji o przetargu udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Morawicy, ul. Spacerowa 7, pok. 6, tel. (41) 31-14-692 wew. 114 lub 115 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy: od 9.00 do 17.00 w poniedziałki i od 7.30 do 15.30 w pozostałe dni powszednie za wyjątkiem sobót.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
33954792
drukuj ogłoszenie