Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na 10 lat

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Augustów, podlaskie
Powierzchnia
90 m2
Cena
18 000 zł
Numer ogłoszenia
33955447
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

SzczegółyBURMISTRZ
MIASTA AUGUSTOWA
o g ł a s z a
ósmy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości na okres 10 lat:
1) Stanowisko Nr 5 o pow. 90, 00 m kw stanowiące część działki Nr 10/4 położonej w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SU1A/00013318/2.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 18 000, 00 zł + 23%VAT.
Wadium 3 400, 00 zł.
2) Stanowisko Nr 7 o pow. 84, 00 m kw stanowiące część działki Nr 10/4 położonej w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SU1A/00013318/2.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 18 000, 00 zł + 23%VAT.
Wadium 3 200, 00 zł.
3) Stanowisko Nr 8 o pow. 71, 00 m kw stanowiące część działki Nr 10/4 położonej w Augustowie przy ul. Zarzecze, celem świadczenia usług gastronomicznych z możliwością sprzedaży piwa oraz napojów alkoholowych ( po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń).
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SU1A/00013318/2.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 18 000, 00 zł + 23%VAT.
Wadium 3 100, 00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 8 listopada 2019 r. o godz.9.oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ul. 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 4 listopada 2019 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440 .
Pierwszy przetarg odbył się dnia 04.05.2017 r.
Drugi przetarg odbył się dnia 06.07.2017 r.
Trzeci przetarg odbył się dnia 30.11.2017 r.
Czwarty przetarg odbył się dnia 12.04.2018 r.
Piąty przetarg odbył się 24 sierpnia 2018 r.
Szósty przetarg odbył się 23 stycznia 2019 r.
Siódmy przetarg odbył się 22 maja 2019 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
Nieruchomości są wolne od obciążeń nie są przedmiotem zobowiązań.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy, zostanie zawiadomiona w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zaległe zobowiązania finansowe, na dzień wpłacenia wadium, wobec Gminy Miasta Augustów.
Dzierżawca zobowiązany będzie do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez Urząd Miejski w Augustowie.
Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul.3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w lokalu Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (w tym projekt zagospodarowania nieruchomości oraz projekt umowy), pokój Nr 4, tel. 87 6434223. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z projektem gospodarowania nieruchomości oraz projektem umowy (w tym o prawach i obowiązkach stron).
Burmistrz Miasta Augustowa
33955447
drukuj ogłoszenie