Ogłoszenie

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej informuje o I licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Cieszynie

śląskie, Cieszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Cieszyn, śląskie
Cena
289 800 zł
Numer ogłoszenia
157289
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-10-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.poz.1314 z póź.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.11.2019 r. o godz. 10.00 w budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 45, w pokoju nr 7 odbędzie się I licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Zobowiązanego Getaway Sp z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 27.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położonej w Cieszynie przy ulicy Kościelnej 58, dla której w Sądzie Rejonowym w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BB1C/00000938/2.

Wartość szacunkowa nieruchomości oszacowana została na kwotę 289.800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).

Cena wywoławcza wynosi 75 % wartości szacunkowej 217.350,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28.980,00 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej NBP O/Katowice numer 46 1010 1212 0059 9113 9120 0000 z dopiskiem „wadium".

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej pokój 310 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 33/4998416 lub 4998417.
Zgodnie z przepisem art.111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.
Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące niniejszego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do organu egzekucyjnego.

 

drukuj ogłoszenie