Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do przetargu ofertowego na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Ujazd

opolskie, Gmina Ujazd

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gmina Ujazd, opolskie
Powierzchnia
102 647 m2
Cena
7 698 525 zł
Numer ogłoszenia
157286
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Treść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanych poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi niezabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni 10,2647 ha (102 647m2) położona w gminie Ujazd, obręb ewidencyjny Zimna Wódka i Olszowa, złożona z działek o następujących numerach ewidencyjnych:
- 264/10 o powierzchni 3,1372 ha, obręb Olszowa,
- 265/6 o powierzchni 0,3262 ha, obręb Olszowa,
- 266/23 o powierzchni 6,4036 ha, obręb Olszowa,
- 1/12 o powierzchni 0,0508 ha, obręb Zimna Wódka,
- 3/10 o powierzchni 0,2691 ha, obręb Zimna Wódka,
- 4/12 o powierzchni 0,0320 ha, obręb Zimna Wódka,
- 29/30 o powierzchni 0,0458 ha, obręb Zimna Wódka,

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00065203/4. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

W dziale III księgi wieczystej nr OP1S/00065203/4 wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe: odpłatna, za jednorazowym wynagrodzeniem, służebność gruntowa, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości zapisanej w KW nr OP1S/00071159/5, polegającej na prawie umieszczenia przyłącza kanalizacyjnego kanalizacji deszczowej oraz umieszczenia rurociągu kanalizacji deszczowej, ograniczając zakres jej wykonywania do działek gruntu o numerach: 28/4, 28/8, 29/33, z mapy 1, obrębu zimna wódka, pasem gruntu zaznaczonym kolorem zielonym, o powierzchni 363,00 m2, na mapie stanowiącej załącznik do aktu notarialnego REP.A 2930/2019 z dnia 06.06.2019r.

Dział IV księgi wieczystej nr OP1S/00065203/4 jest wolny od wpisów.

Teren znajduje się w obrębie granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nieruchomość położona jest na północ od ul. Europejskiej i od autostrady A4, posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, jej teren jest płaski. Sąsiedztwo stanowi teren użytkowany rolniczo.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXVII/155/08 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2008 r. Nr 90 poz. 5475 ) teren Nieruchomości oznaczony jest symbolem 1-P,UC,U (KDW,KKW) co oznacza tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynów oraz transportu samochodowego oraz tereny zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, z możliwością budowy dróg wewnętrznych, zakładowych i parkingów obsługujących tereny funkcji podstawowej oraz wewnętrznych bocznic kolejowych

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.698.525,00 zł netto (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100). Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wpłaty.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1.154.778,75zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 75/100 groszy) na konto Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nr 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001 Santander Bank Polska S.A., w terminie do 25.10.2019 r. przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu zapłaty na powyższy rachunek bankowy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A..

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 25.10.2019 do godz. 16:00, w siedzibie organizatora przetargu.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + 23 %VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy + 23% VAT) płatna jest na rachunek: Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.

Kwotę wadium wpłaconą przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium lub odpowiednia jego część ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

drukuj ogłoszenie