Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Piotra Jarząbka ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki gruntowej nr 83/1 połozonej w Łodzi przy ul. Stokrotki nr 16A.

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
571 m2
Cena
348 000 zł
Numer ogłoszenia
33956340
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PIOTRA JARZĄBKA

SzczegółyOGŁOSZENIE
1. Syndyk masy upadłości syndyk Piotra Jarząbka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 56050506058 ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż prawa własności zabudowanej działki gruntu położonej przy ul. Stokrotki nr 16A w Łodzi w obrębie B-24, Gmina Miasto Łódź, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 83/1 o powierzchni 571 m2, "B"- tereny mieszkaniowe, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1M/00007884/3.
Cena wywoławcza wynosi: 348.000 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych brutto.
2. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 22 października 2019 r. na adres: Syndyk masy upadłości Piotra Jarząbka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 56050506058, ul. A. Struga nr 16, lok.311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: "Oferta zakupu nieruchomości". Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
3. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 2 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr 48 1020 3352 0000 1102 0246 3263 prowadzony przez Bank PKO BP SA w Warszawie I Oddział w Łodzi.
4. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 9.00.
5. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.
6. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 18 września 2019 r., sygn. akt XIV GUp 150/18. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.
7. Nieruchomość można oglądać w terminie do 22 października 2019 r. po wcześniejszym
uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.
33956340
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: