Ogłoszenie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwinik ogłasza drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obręb ew. Bierzwnik, gm. Bierzwink.

zachodniopomorskie, Bierzwnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bierzwnik, zachodniopomorskie
Powierzchnia
1 492 m2
Cena
89 000 zł
Numer ogłoszenia
33956779
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
73-240 Bierzwnik
Ulica
Dworcowa 17
Osoba kontaktowa
NADLEŚNICTWO BIERZWNIK

SzczegółyPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bierzwnik, z siedzibą przy ul. Dworcowej 17, 73-240 Bierzwnik
ogłasza
na dzień 14.11.2019r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, składającej z działki
ewidencyjnych nr 266/8 i dwóch budynków (kotłownia i skład opału), obręb ewidencyjny Bierzwnik, gmina Bierzwnik,
powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie
Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.3 oraz ust 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 78, poz.532).
1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:
Dla przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi Księgę Wieczystą
nr SZ1C/00022534/9, typ księgi - nieruchomość zabudowana.
W dziale I-SP zapisano-służebność gruntowa polegająca na nieodpłatnym prawie przejścia i przejazdu przez działkę 266/9, obręb ewidencyjny 0007 Bierzwnik, gmina Bierzwnik, objętą Księgą Wieczystą SZ1C/00022530/1 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 266/8 o powierzchni 0,1492 ha obręb ewidencyjny 0007 Bierzwnik gmina Bierzwnik objętej Księgą Wieczystą SZ1C/00022534/9 do drogi publicznej.
2. Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencyjnych:
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zbudowanej składającej się z:
a) działki ewidencyjnej nr 266/8 o powierzchni 0,1492 ha, obręb ewidencyjny 0007 Bierzwnik, gmina Bierzwnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako grunt rolny zabudowany (Br-R) klasy V.
3. Całkowita powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi 0,1492 ha.
4. Nieruchomość zbudowana położona jest w miejscowości Bierzwnik ul. Szkolna 5, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński w skład nieruchomości wchodzi:
a) budynek kotłowni osiedlowej o numerze inwentarzowym 109/00847 o powierzchni
użytkowej 180,34 m? (wyposażony w trzy piece typu Żubr o mocy 250 KW każdy, dwa
zbiorniki na ciepłą wodę o pojemności 4000 l każdy wraz z kominem stalowym. Rok
budowy 1984. Wyposażenie techniczne kotłowni w stanie złym, wynikającym ze zużycia.
b) budynek gospodarczy (wiata na opał) o numerze inwentarzowym 198/00540 o powierzchni
użytkowej 136,00 m?. Rok budowy 1984.
c) część powierzchni konstrukcji komina obciążona umową najmu na rzecz nadawcy sygnału
internetowego (możliwość kontynuacji lub rozwiązania umowy za 3-miesiecznym
wypowiedzeniem).
d). część pomieszczeń kotłowni obciążona umową najmu na rzecz nadawcy sygnału
internatowego (możliwość kontynuacji lub rozwiązania umowy za 3-miesięcznym
wypowiedzeniem).
e) Nadleśnictwo Bierzwnik dokona cesji na rzecz nabywcy nieruchomości z wszelkimi
prawami w niej obowiązującymi.
Oferowana nieruchomość znajduje się w obszarze zaliczonym do Natura 2000 - "Lasy
Puszczy nad Drawą" oraz w obszarze Chronionego Krajobrazu F-Bierzwnik.
5. Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Bierzwnik posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XX/124/2001 z dnia 07 grudnia 2001r. Zgodnie z w/w studium działka
o nr ewidencyjnych 266/8 obręb 0007 Bierzwnik zapisane są jako "Tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu-istniejące".
6. Sposób zagospodarowania nieruchomości: Kotłownia osiedlowa do dalszego użytkowania.
7. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem zobowiązań, jak również nie jest wpisana do rejestru zabytków.
8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 89 000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100) - zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o VAT
9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do stu złotych.
10. Przetarg odbędzie się w dniu 14.11.2019r o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Bierzwnik, ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik, w sali narad nr 4.
11. Uczestnicy przetargu, przed otwarciem przetargu, winni przedłożyć komisji przetargowej ważny dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium oraz podać numer konta bankowego, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej w wysokości: 8 900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
W przypadku wadium w formie gwarancji bankowej, oryginał gwarancji bankowej należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Bierzwnik w terminie do dnia 13.11.2019 roku do godz. 14:00. Złożenie w tym dniu oryginału gwarancji bankowej rozumie się jako wniesienie wadium
w terminie. Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 30 dni, licząc od dnia przetargu. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bierzwnik: 30 2030 0045 1110 0000 0038 7080 tytułem "Wadium - przetarg - działka ewidencyjna 266/8 i dwa budynki (kotłownia i skład opału) " nie później niż do dnia 13.11.2019r. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Przez wniesienie wadium w pieniądzu w terminie, rozumie się potwierdzenie przez bank kwoty wadium na rachunku bankowym najpóźniej dnia 13.11.2019r.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną
w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.
Wadium uczestnika przetargu, który przetargu nie wygrał, zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
13. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest zapłacić przelewem kwotę równą 100 % ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium, najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania umowy sprzedaży. Za datę wpływu uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bierzwnik.
14. Nabywca nieruchomości ustalony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne związane
z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.
15. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w pisemnym zawiadomieniu, Sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
17. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Bierzwnik, adres: ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik, tel.: 95 768 00 58 od godz. 8:00 do 14:00, w dni robocze.
18. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
19. Klauzula informacyjna art.13 RODO - zwana ,,Polityką prywatności" dostępna jest na stronie BIP Nadleśnictwa Bierzwnik w ogłoszeniu o przetargu pod adresem:
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_bierzwnik/komunikaty_i_ogloszenia
33956779
drukuj ogłoszenie