Ogłoszenie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Zabrzu, Lublinie i...

śląskie, Lublin, lubelskie, Radom, mazowieckie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lublin, lubelskie, Radom, mazowieckie, Zabrze, śląskie
Numer ogłoszenia
157311
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
08-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:

I. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17, na którą składa się prawo własności:

 niezabudowanej działki nr 275/5 o pow.: 607m2

 częściowo zabudowanej działki nr 277/22 o pow.: 609m2 , na której zlokalizowana jest część budynku biurowo-handlowego i część parkingu zewnętrznego

 zabudowanej działki nr 315/4 o pow.: 10.062m2, na której zlokalizowane są: budynek biurowo-handlowy wraz z parkingiem podziemnym, hala magazynowo-warsztatowa, budynek warsztatowo-socjalny, parking zewnętrzny
o łącznej powierzchni: 11.278m2 za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 7.109.400,00zł. netto (słownie: siedem milionów sto dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT (Księga Wieczysta nr GL1Z/00025445/5).

II. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności:

 zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00026834/6), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa,

 zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00042221/4), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy,

 zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00046232/2), na której zlokalizowana jest hala magazynowa o łącznej powierzchni: 12.274m2
za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 2.393.400,00zł. netto (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

III. Nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, na którą składa się:

 prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9) wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,

 prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36
za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 2.847.378,00zł. netto (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

IV. Nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 14, na którą składa się:

 prawo użytkowania wieczystego gruntu-działek o nr 78/5 o pow.: 405m2, 78/6 o pow.: 812m2 i 78/7 o pow.: 916m2 o łącznej powierzchni: 2.133m2 wraz z usytuowanym na nieruchomości budynkiem magazynowo biurowym (Księga Wieczysta nr RA1R/00108959/8)

 prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 35/100) działki niezabudowanej nr 79/5 o pow. 996m2 (Księga Wieczysta nr RA1R/00101966/1)
za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 860.400,00zł. netto (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie syndyka: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi"

2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulaminy Sprzedaży - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr telefonu: 668 495 147 lub 602 154 063 lub 603 350 571 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl. oraz sekretariat@agdmarket.eu. Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III), 50.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt IV) na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

4. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi" składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 06.11.2019r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją właściwą dla nieruchomości, tj.:

 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 17"

 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32"

 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 55H"

 „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 14"

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz procedowanie w przedmiocie wyboru oferenta i dalej sprzedaży nastąpi w trybie kreślonym w §6 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi".

6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi".

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie