Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tysiąclecia, Rumia, pomorskie
Powierzchnia
1 180 m2
Cena
500 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-12-2019
Numer ogłoszenia
33958157
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-230 Rumia
Ulica
Sobieskiego 7
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Rumia

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, PRZY UL. TYSIĄCLECIA, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanejpołożonej w Rumi przy ul. Tysiąclecia, oznaczonej jako działka nr 18/2 o powierzchni 1180m2,obręb 11, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00114647/6 Sądu Rejonowego w Wejherowie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi, uchwalonym Uchwałą Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 marca 2011r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi, zwanego "Ceynowy", zmienionym Uchwałą Nr L/686/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi zwanego "Ceynowy" dla strefy 26.U/MW, nieruchomość szczegółowo wyżej opisana, zlokalizowana została na terenie oznaczonym symbolem 26.U/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.
W poprzek działki, w niedalekiej odległości od granicy z działką nr 68/2 obr. 11, przebiega sieć wodociągowa, dalej zaś kabel elektroenergetyczny niskiego napięcia. Na działce znajdują się dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 13grudnia 2019 roku o godzinie 1200, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosi 50.000,00 zł, które należy wnieść do dnia 9grudnia 2019 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pl i https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 106,tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 900 - 1700, wtorek, środa i piątek w godz. 730 - 1530.
Rumia, dnia 07.10.2019r.
33958157
drukuj ogłoszenie