Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Niesułowicach, gm. Olkusz

małopolskie, Niesułowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Niesułowice, małopolskie
Powierzchnia
55 420 m2
Cena
2 771 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-12-2019
Numer ogłoszenia
33959524
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-10-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek 1
Osoba kontaktowa
Gmina Olkusz

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1577
o pow. 1,1175 ha , położonej w Niesułowicach gm. Olkusz, objętej księgą wieczystą KR1O/00052422/7, stanowiącej własność Gminy Olkusz. Nieruchomość niezagospodarowana,
o kształcie nieregularnego wielokąta, o zróżnicowanej konfiguracji terenu. Dostęp do drogi publicznej ( drogi wojewódzkiej relacji Olkusz-Trzebinia ) za pośrednictwem wydzielonego ciągu komunikacyjnego oznaczonego jako " KD1D1/2" składającego się z działek nr : 554/13, 556/5, 554/15, 561/1, 560/1, 559/1, 1568 a następnie poprzez mającą być ustanowioną służebnością drogową szerokości 4,50 m po działce nr 1570 łączącą w/w ciąg komunikacyjny
z działką nr 1572 wydzieloną jako teren drogi oznaczonej symbolem " KDD1/2" , stanowiących własność Gminy Olkusz.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice i zmianą tegoż planu, działka nr 1577 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem
" 3U" - opisanym jako : " Tereny zabudowy użyteczności publicznej" . Działka przeznaczona do dzierżawy na okres od. 07.2019r. do 12.2019r.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 590.000,00 zł
( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ). Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż opodatkowana podatkiem VAT ( 23% ). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 118.000,00 zł do dnia 12.12.2019r. włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019r. o godz. 11.30
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok.112.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu :
www.umig.olkusz.pl
w dziale Nieruchomości , oraz
www.bipmalopolska.pl/umigolkusz
w dziale: Zamówienia publiczne i ogłoszenia,
ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydz. Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 317 , telefon (32) 6260167.
33959524
drukuj ogłoszenie