Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Elżbieta Komędera ogłasza przetarg na nieruchomość lokalową w budynku przy ul. Przeciętnej 10a w Bielsku-Białej

śląskie, Bielsko-Biała

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Przeciętna 10a , Bielsko-Biała, śląskie
Powierzchnia
70,25 m2
Cena
150 000 zł
Numer ogłoszenia
157377
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Syndyk masy upadłości Elżbieta Komędera ogłasza przetarg obejmujący:


nieruchomość lokalową - samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 70,25 m2 położony na I piętrze budynku dwu lokalowego przy ul. Przeciętna 10a w Bielsku-Białej. Z własnością lokalu związany jest udział 50/100 w częściach nieruchomości wspólnej. Nieruchomość gruntowa objętą jest KW nr BB1B/00022359/8 (powierzchnia gruntu 0,1016 ha) oraz nr KW lokalowej BB1B/00097895/3.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 150.000,00zł. (netto) co stanowi około 62,5% oszacowania wynikającego z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.


Oferty nabycia wyżej wymienionej nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: Oferta przetargowa „Elżbieta Komędera w upadłości \" z podaniem sygn.akt VI GUp 90/18 na adres Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24 do dnia 15 listopada 2019r.

Składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek masy upadłości - nr konta bankowego 66 1050 1070 1000 0091 1790 0275 wadium w wysokości 18.000,00 zł. Wadium powinno znaleźć się na koncie sprzedającego najpóźniej w dniu 15 listopada 2019r.
Oferta powinna zawierać:
• dane oferenta, imię , nazwisko lub nazwę firmy oraz adres,
• dowód wpłaty wadium oraz numer konta, na które należy przelać wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
• oferowaną cenę,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
• Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Bogusławskiego 24 w dniu 18 listopada 2019r. o godz.13.30.


3. Jeżeli zostaną złożone 2 lub więcej ważne oferty syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza przeprowadzi aukcję. Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest udział w posiedzeniu oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta. Ceną wywoławczą aukcji będzie najwyższa cena zaproponowana w ofertach pisemnych. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 5 000,00zł.


4. Wyboru oferty dokonuje Syndyk a zatwierdzenia wyboru oferenta Sędzia Komisarz.


5. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
• osoba, która wpłaciła wadium nie złoży oferty,
• oferent zaproponuje cenę kupna poniżej ceny wywoławczej,
• oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie dwóch miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza.

6.Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wyboru oferty.


7.Wadium wniesione przez oferenta , którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na cenę nabycia, wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy z winy oferenta.


8.Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej dzień przed zawarciem umowy sprzedaży. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.


9.Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.


10. Z operatem szacunkowym oraz sprzedawaną nieruchomością można zapoznać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu nr tel.602439877.

 

drukuj ogłoszenie