Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu ogłasza przetarg pisemno-ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki położonej przy ul. Wojska Polskiego w Sulikowie.

dolnośląskie, Bolesławiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bolesławiec, dolnośląskie
Powierzchnia
800 m2
Cena
40 000 zł
Numer ogłoszenia
33959874
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-700 Bolesłąwiec
Ulica
Śluzowa 13F/7
Osoba kontaktowa
SITCONTEC POLSKA S.A. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości SITCONTEC POLSKA S.A. w Bolesławcu ( KRS: 0000420316),
ogłasza przetargu pisemno-ustnego na następujących warunkach :
1. Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza.
2. Przedmiotem sprzedaży jest :
3.
4. Prawo własności niezabudowanej działki gruntu nr 22/4 o powierzchni 800 m.kw. położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Sulikowie, gm. Sulików, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1Z/00050521/4.
5.
6. Cena sprzedaży brutto : 40.000,00 złotych, słownie : czterdzieści tysięcy złotych zero groszy.
7. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić na rachunek bankowy syndyka Dariusza Chudego nr : 85 2490 0005 0000 4000 9876 8082 przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości 10 % wartości ceny sprzedaży brutto.
3. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta przez syndyka, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone bez zbędnej zwłoki, bez odsetek,
4. Jeżeli nabywca nie przystąpi do przetargu lub nie wykona ze swej winy warunków przetargu w terminie określonym przez prawo upadłościowe i naprawcze, traci wadium, a skutki przyjęcia oferty wygasają,
5. Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem "Oferta na przetarg SITCONTEC - nie otwierać" złożone mają być, osobiście lub listem poleconym(w tym przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii) do dnia 5 listopada 2019 roku do godz. 1400 w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego, ul. Bystrzycka 69c, 54 - 215 Wrocław,
6. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Dariusza Chudego we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 69c w dniu 6 listopada 2019 roku, o godz. 10:00,
7. Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny,
8. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Co do nabytych przedmiotów brak jest rękojmi, gwarancji i możliwości zwrotu. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego.
9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 501 367 355. Niniejsze ogłoszenie wraz z pełną treścią regulaminu dostępne jest na stronie www.prosyndyk.pl.
33959874
drukuj ogłoszenie