Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Andrzeja Lipińskiego ogłasza przystąpienie do sprzedaży majątku wchodzącego w skład masy upadłości tj. udziały w prawie własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Ostrowskiej 36.

wielkopolskie, Kalisz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kalisz, wielkopolskie
Powierzchnia
967 m2
Cena
21 333 zł
Numer ogłoszenia
33959904
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
62-800 Kalisz
Ulica
Targowa 16-18
Osoba kontaktowa
AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA LIBRA MARIUSZ HERTMAN

SzczegółySYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ANDRZEJA LIPIŃSKIEGO
W upadłości likwidacyjnej
Ogłasza iż przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki
Majątku wchodzącego w skład masy upadłości
Udziały w wysokości 2/24 w prawie własności w nieruchomości w postaci budynku wielorodzinnego posadowionego na działce o nr 120/1 o pow. 0,0967 HA w Kaliszu przy ul. Ostrowskiej 36 nr księgi wieczystej KZ1A/00031452/7, Za cenę nie niższą niż 21.333,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł).
Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny sprzedaży na rachunek bankowy
PKO BP 53-1020-2212-0000-5402-0365-6184 z dopiskiem "WADIUM" do dnia 26 października 2019 r. oraz złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem OFERTA - sygn, akt V GUp 66/17 którą należy przesłać do dnia 26 października 2019 r. do godz. 15.00 na adres BIURO SYNDYKA ul. Zamkowa 18-20/lok. 206 62-800 Kalisz.
Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie sprzedaży z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty. Warunki sprzedaży można uzyskać w siedzibie syndyka masy upadłości w Kaliszu przy ul. Zamkowej 18-20 lok. 206 w godz. od 9.00 do 15.00 w dniach roboczych lub pod Tel. Nr 600-888-987.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2019 r. o godz. 15.30. w siedzibie syndyka masy upadłości przy ul. Zamkowej 18-20 lok. 206 w Kaliszu.
33959904
drukuj ogłoszenie