Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Przemysława Grzelaka osoby fizycznej ogłasza sprzedaż prawa nieruchomości gruntowej położonej w Połajewie.

wielkopolskie, Czarnków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czarnków, wielkopolskie
Cena
318 930 zł
Numer ogłoszenia
33959931
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-700 Czarnków
Ulica
Sikorskiego 2 C
Osoba kontaktowa
PRZEMYSŁAW GRZELAK W UPADŁOŚCI

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Syndyk masy upadłości Przemysława Grzelaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym z pomieszczeniami gospodarczymi i budynkami inwentarsko-gospodarczymi, położonej w Połajewie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, stanowiącej działki o nr. 284, 866/1 o łącznej powierzchni 5.2800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi akta księgi wieczystej KW nr PO2T/00002767/2;
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Połajewie, powiat czarnkowsko-trzcianecki, stanowiącej działkę o nr. 282 o powierzchni 2.6300 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzciance VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie prowadzi akta księgi wieczystej KW nr PO2T/00017193/5,
za łączną cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 50% ceny oszacowania, wskazanej w operacie szacunkowym z dnia 22 września 2017 roku, sporządzonym przez mgr. inż. Michała Majchrzyckiego, tj. nie niższą niż 318.930,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści 00/100 złotych).
Ogólne warunki sprzedaży:
1. Przedmiot sprzedaży stanowi opisane powyżej prawa własności nieruchomości gruntowych.
2. Bezwarunkowe oferty wraz z wymaganymi dokumentami na zakup przedmiotu sprzedaży z określeniem oferowanej ceny oraz dokładnym oznaczeniem składającego ofertę składać należy w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku do godz. 12.00 w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, w zamkniętej mniejszej kopercie, która powinna być umieszczona w drugiej kopercie o większym formacie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia, z podaniem sygnatury akt sprawy "XI GUp 80/17" i z wyraźnym dopiskiem "Oferta na sprzedaż składników masy upadłości Przemysława Grzelaka - nie otwierać".
3. Do oferty kupna dołączyć należy dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr 38 1090 2590 0000 0001 3443 2195.
4. Syndyk masy upadłości oraz Sędzia-komisarz zastrzegają sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert lub odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej.
6. Z operatem szacunkowym oraz Regulaminem Sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka w Poznaniu, ul. Młyńska 5a/1, tel. 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00.
33959931
drukuj ogłoszenie