Ogłoszenie

KSSE ogłasza pierwszy przetarg pisemny dotyczący prawa własności nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Strefowej

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Częstochowa, śląskie
Cena
729 695 zł
Numer ogłoszenia
157398
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
21-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Treść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Strefowej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Kusięcka", oznaczonej nr. 48, obręb 143, o powierzchni 0,7681 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00082396/2.
Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt nieregularny. Teren nieruchomości miejscami porośnięty jest samosiewem drzew i krzewów. Przy północnej granicy nieruchomości przebiega linia napowietrzna 110 kV. Przez północną i miejscowo przez zachodnią część nieruchomości przebiega magistrala ciepłownicza c2x125/225. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Strefowej.
3. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej, przy czym szczegółowe warunki i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury poprzez wydanie na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci. Gmina Miasto Częstochowa i Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za mogące się znajdować na działce sieci, które nie zostały zidentyfikowane i ujawnione na mapach. Nabywca powinien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest pod realizację inwestycji przemysłowo-usługowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 862/XLIX/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU5 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej (P), przeznaczenie dopuszczalne - tereny zabudowy usługowej (U). Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej Urzędu Miasta Częstochowy.
5. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek ozn. symb. Bp.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 729.695,00 złotych netto (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki 23 %, a w przypadku jej zmiany według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
7. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1/ złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu" do dnia 17.12.2019 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,
2/ wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 72.969,50 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) na rachunek Gminy Częstochowy Nr 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w terminie do dnia 17.12.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Częstochowy.
8. Oferta winna zawierać m.in.
• imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia oferty,
• oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
• oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
• koncepcję zagospodarowania nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
• proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
• przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33 1 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/,
• kopię dowodu wniesienia wadium.
9. Część jawna pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbędzie się w dniu 23.12.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
10. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.
11. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone (bez odsetek) na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).
12. Prezydent Miasta Częstochowy, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej i działając w imieniu Skarbu Państwa, powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Częstochowy może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
14. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie