Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Augustowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości połozonej w Augustowie

podlaskie, Augustów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Augustów, podlaskie
Powierzchnia
27 795 m2
Cena
1 074 666 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
15-01-2020
Numer ogłoszenia
33963340
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-303 Augistów
Ulica
3 Maja 60
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
ogłoszonego przez
Burmistrza Miasta Augustowa
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości,
położonej w Augustowie
przy ul. Składowej ,
oznaczonej Nr geodez. 717/31 o o pow.2,7795 ha,
objętej księgą wieczystą Nr SU1A/00033000/6.
Cena wywoławcza 1 074 666, zł + 23%VAT.
Wadium 200 000,00 zł.
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny przemysłowo - składowe (zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy hurtowe, przedsiębiorstwa budowlane, inne bazy i zaplecza). Na przedmiotowej działce przyjęto orientacyjnie lokalizację stacji transformatorowej. Docelowa lokalizacja i typ stacji wyniknie z potrzeb odbiorców.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań
Nieruchomość położona jest na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Augustów.
Podmiotem zarządzającym jest:
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Noniewicza 49
16-400 Suwałki
http://www.ssse.com.pl/
Tel./fax (+48 87) 565 22 17, 565 24 49
e-mail: ssse@ssse.com.pl
e-mail: suwalki@ssse.com.pl
e-mail: g.czauz@ssse.com.pl
Nabywca nieruchomości będzie związany przepisami dotyczącymi funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych oraz postanowieniami regulaminu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który jest dostępny w siedzibie Strefy oraz na stronie http://www.ssse.com.pl/.
Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 482).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z regulaminem SSSE oraz warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Strefy.
W razie wystąpienia w granicach nieruchomości sieci, które kolidować będą z inwestycją, nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci.
Uzyskanie warunków przyłączenia i przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej (w tym koszt przyłączenia) leży po stronie nabywcy.
Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisane do rejestru zabytków natomiast znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych woj. suwalskiego pod Nr 5, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 09.02.1979 r. znak: Kl. WKZ 534/5/d/79 jako Zespół Kanału Augustowskiego.
Przetarg odbędzie się 22.01.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 15.01.2020 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.
Pierwszy przetarg odbył się 31.07.2019 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia dowodu tożsamości.
W odniesieniu do podmiotów gospodarczych uczestnicy przetargu zobowiązani są przed przystąpieniem do przetargu do przedłożenia: wypisu z rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty o ile umocowanie nie wynika z właściwej ewidencji
(np. KRS).
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl.
Burmistrz Miasta Augustowa może odwołać przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul.3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.
Burmistrz Miasta Augustowa
33963340
drukuj ogłoszenie