Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia, zawiadamia o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Rynek 60.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
98,7 m2
Cena
1 247 835 zł
Numer ogłoszenia
33963499
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-10-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-072 Wrocław
Ulica
Włodkowica 10 lok. 1
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR. DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIE WE WROCŁAWIU

SzczegółyWrocław, dnia 22-10-2019
O B W I E S Z C Z E N I E
o terminie pierwszej licytacji nieruchomości
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-12-02 o godz. 11:00 w sali nr 61 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu VII Wydział Cywilny 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
którego przedmiotem jest zajęta nieruchomość w postaci lokalu niemieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Rynek 60 składająca się z lokalu niemieszkalnego (biurowego) oznaczonego nr U4 położonego na I Piętrze budynku mieszkalno-biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej 98,7 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 91, AM-26, obręb Stare Miasto o powierzchni 738 m2 i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 365/10.000 części. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków o numerze: WR1K/00277403/7 W skład lokalu niemieszkalnego wchodzą: pokój biurowy połączony z korytarzem, sala konferencyjna, WC oraz pomieszczenie socjalne. Powyższa nieruchomość należy do dłużnika PMM8 Sp. z o.o.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.247.835,00zł (brutto).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj 935.876,25 zł.
Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania,
z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych tj 9.359,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 124.783,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg przelewem bankowym na rachunek Komornika w mBank S.A. nr 25114011400000438376001001 z zastrzeżeniem, że datą wpłaty rękojmi jest dzień uznania środków na rachunku komornika, lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi,
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 2019-11-26 od godz. 11:00 do godz. 11:10.
Operat szacunkowy tej nieruchomości można oglądać w kancelarii komornika w terminie dwóch tygodni przed licytacją, a akta postępowania egzekucyjnego w sądzie, w którym odbywać się będzie przetarg od 2019-11-26. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję .
Użytkowania służebności i prawa dożywotników, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika: 1) organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-stępowaniu egzekucyjnym w administracji; 2) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. (Art. 106c Ustawy o podatku od towarów i usług).
Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. 71 372 59 60
33963499
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: