Ogłoszenie

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz

śląskie, Radziechowy-Wieprz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radziechowy-Wieprz, śląskie
Powierzchnia
97 350 m2
Cena
19 040 686 zł
Numer ogłoszenia
157508
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
06-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-026 Katowice
Ulica
Wojewódzka 42

Szczegóły


Treść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza zaproszenie do przetargu mającego na celu:

- wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz, obręb 005 Wieprz, karta mapy 12 składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym: 3603/3 o powierzchni 9,7350 ha. Działka jest zapisana w księgach wieczystych nr BB1Z/00165795/1 prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Żywcu, a Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej służy do niej prawo własności.

W dziale III ksiąg wieczystych wykazane zostały służebności przesyłu.

Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację inwestycji produkcyjnej.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przysługuje ustawowe prawo pierwokupu.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 19.040.686,50 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 50/100 groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 2.856.102,98 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote 98/100 groszy) płatne na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001) w terminie do dnia 26 listopada 2019 r.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego na terenie Strefy przedsięwzięcia, w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 9.30, w siedzibie organizatora przetargu.

Oferta winna zawierać m.in.:
- imię, nazwisko i adres oferenta (nazwa instytucji oraz siedziba),
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem nieruchomości oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
- koncepcję zagospodarowania nieruchomości,
- dowód odpowiedniego pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferent z takiego korzysta.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł + VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych + VAT) ) płatna jest na rachunek: Santander Bank Polska S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu".

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: