Ogłoszenie

Dnia 16 grudnia 2019 r. w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w Tarnowskich Górach

śląskie, Tarnowskie Góry

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tarnowskie Góry, śląskie
Powierzchnia
5 509 m2
Cena
777 000 zł
Numer ogłoszenia
157524
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
OPOLSKA 23

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Podaje się do publicznej wiadomości, że:

DNIA 16 grudnia 2019 roku o godzinie: 10:00

w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23, sala 39 (URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH) odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta pod numerem GL1T/00061043/7.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie śląskim, powiecie tarnogórskim, miejscowości Tarnowskie Góry, przy ulicy Strzybnickiej na działce gruntu nr 212/25 obręb ewidencyjny Strzybnica.

Przedmiotem licytacji jest - prawo użytkowania wieczystego działki nr 212/25 o powierzchni 2492 m2 oraz prawo własności budynków biurowego oraz gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 5509 m2

Aktualna wartość nieruchomości według jej stanu z dnia wyceny tj. 12 marca 2019 roku wynosi 1 036 000 zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.

777 000 złotych

(słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych)

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność zobowiązanej Zamos sp. z o.o.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości jednej dziesiątej części oszacowanej wartości nieruchomości tj. 103 600 złotych (słownie: sto trzy tysiące sześćset złotych). Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny którym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach dział egzekucji). Wadium można składać do dnia licytacji. Organ egzekucyjny zakończy przyjmowanie wadium na piętnaście minut przed wyznaczoną godziną licytacji.

Czternaście dni przed wyznaczonym terminem licytacji w siedzibie organu egzekucyjnego to jest TARNOWSKIE GÓRY UL. OPOLSKA 23 (Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach dział egzekucji) w dni robocze od godziny 8:00 do godziny 14:00, będzie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. W tym samym terminie będzie można oglądać przedmiotową nieruchomość, co będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 32 769 92 41, z pracownikiem organu egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywocia, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie przepisów art. 110w - art. 112g ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zmianami).

W licytacji można brać udział osobiście lub przez pełnomocnika. Osoby prawne mogą uczestniczyć w licytacji reprezentowane przez swoje organy, lub przez osoby upoważnione przez organ osoby prawnej.

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone jest dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo udzielone radcom prawnym, adwokatom lub doradcą podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Cenę nabycia licytant któremu zostanie udzielone przybicie jest obowiązany wpłacić na wezwanie organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do uiszczana ceny nabycia. Przedmiotowe wezwanie zostanie przesłane z chwilą gdy postanowienie o przybiciu stanie się ostateczne. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny może wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak trzech miesięcy.

Na podstawie art. 110z § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na czynności organu egzekucyjnego dotyczącego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

 

drukuj ogłoszenie