Ogłoszenie

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w...

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
1 Sierpnia 49 b, Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
27 m2
Cena
2 148 000 zł
Numer ogłoszenia
157555
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Pruszkowska 17

Szczegóły


Z A W I A D O M I E N I E
o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w WSM „Ochota"


Zarząd WSM „Ochota" zawiadamia, że w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 12.00
w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Warszawie przy
ul. 1 Sierpnia 49 b, o powierzchni użytkowej 27,0 m2, znajdującego się na parterze.
Z osobą, która nabędzie lokal w przetargu zostanie zawarta umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności, w formie aktu notarialnego.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 214.800,00 zł ( słownie: dwieście czternaście tysięcy osiemset zł) Wycena lokalu mieszkalnego dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego jest do wglądu w biurze Zarządu Spółdzielni (ul. Pruszkowska 17; p.112; tel. 22 572-89-05, 22 572-89-07, 22 572 89 10 ).
Każda osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem przetargu lokali, co do których wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, bądź /lub/ przeszło na własność Spółdzielni, na podstawie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu WSM „Ochota", który udostępniony jest na stronie Spółdzielni: www.wsmochota.com.pl lub w Biurze Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17.

Ww.  lokal mieszkalny będzie udostępniony do obejrzenia od dnia 02.12.2019 r. Zamiar obejrzenia lokalu należy zgłosić w Administracji Osiedla : Al.Krakowska 268, nr tel. 22 846 29 82.
Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG na lokal nr 2 przy ul. 1 Sierpnia 49b" w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni, ul. Pruszkowska 17- II piętro, do dnia 19.12.2019 r. , do godz. 9.00. Do oferty powinny być dołączone oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz wyrażenie zgody w formie pisemnej na przetwarzanie danych osobowych przez WSM „Ochota". Druki powyższego oświadczenia i zgody są dostępne w Biurze Podawczym Zarządu Spółdzielni lub w Dziale członkowsko-mieszkaniowym WSM „Ochota"
( pok.112), przy ul. Pruszkowskiej 17

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłaciły na konto Spółdzielni
( nr konta 08 1020 1156 0000 7802 0011 3167 ) wadium w wysokości 1/10 ceny lokalu.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet wartości lokalu.
Osoby zamierzające nabyć lokal przy pomocy kredytu bankowego, do oferty dołączają zaświadczenie z banku o wydaniu przyrzeczenia udzielenia kredytu.
Pełnomocnicy oferentów muszą przedłożyć pełnomocnictwo notarialne do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności.

Po otwarciu kopert i zreferowaniu treści złożonych ofert przetarg odbywa się dalej ustnie. Postąpienie może wynosić nie mniej niż 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc zł). Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy biorący udział w przetargu licytant zaoferował cenę wyższą. Przewodniczący Komisji ogłasza, który z oferentów wygrał przetarg oferując najwyższą cenę, podaje jej wysokość, a następnie zamyka przetarg.
Nabywca lokalu po zakończeniu przetargu winien w ciągu 21 dni wpłacić na konto Spółdzielni w całości kwotę odpowiadającą wartości lokalu uzyskaną w przetargu.
Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków przetargu co do zapłaty ceny, traci wadium, a skutki wygranego przetargu wygasają.
Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwracane jest na wskazane konto w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
WSM „Ochota" zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.


ZARZĄD
WSM „OCHOTA"

drukuj ogłoszenie