Ogłoszenie

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud SA odbędzie się przetarg ofertowy na sprzedaż nzorganizowanej części przedsiebiorsta Kobud SA

lubelskie, Łęczna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łęczna, lubelskie
Cena
4 826 928 zł
Numer ogłoszenia
33967123
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOBUD SA W UPADŁOŚCI

SzczegółySędzia - komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej (sygn. akt IX GUp 52/18) odbędzie się przetarg ofertowy pisemny nieograniczony, w trybie którego dokonana będzie sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kobud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęcznej - Restauracja Grodzka 15, w skład której wchodzą:
- nieruchomość gruntowa położona w Lublinie przy ul. Grodzkiej 15 stanowiąca działkę gruntu nr 72/3, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr LU1I/00177386/8, zabudowana budynkiem kamienicy handlowo-usługowej o funkcji gastronomicznej wraz z minibrowarem (linia technologiczna do produkcji piwa).
- ruchomości niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności wskazane w opisie i oszacowaniu (Raporcie z Wyceny Wartości Ruchomości) na stronach 11 - 23 pod pozycjami 1 - 223 za cenę nie niższą niż 80 % wartości oszacowania ustalonej w operacie szacunkowym, tj. 4 826 928 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych), z zaznaczeniem, iż warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 17 1750 0012 0000 0000 3980 9567 z dopiskiem: wadium przetarg, które należy wpłacić do dnia 12 grudnia 2019 roku (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości), zaś oferty należy składać w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. godz. 15.30 - liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze Sądu lub Sekretariat IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego-komisarza odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 roku godz. 9.00, sala XXIV."
33967123
drukuj ogłoszenie