Ogłoszenie

Zarząd Mienia Komunalnego w Baiłymstoku ogłasza trzeci przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego polożonego w Białymstoku przy ul Lipowej 16

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Białystok, podlaskie
Powierzchnia
117,42 m2
Cena
4 227 zł
Numer ogłoszenia
33967542
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO

SzczegółyZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU
OGŁASZA TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY na
najem lokalu użytkowego nr 5U usytuowanego na parterze budynku położonego przy ul. Lipowej 16 w Białymstoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
- powierzchnia - 117,42 m2
- stawka wywoławcza - 36,00 zł/m2 z VAT
Oprócz stawki czynszu najemca jest zobowiązany do dokonywania miesięcznie opłat dodatkowych za piwnicę o powierzchni 33,00 m2, centralne ogrzewanie, wodę, odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz podatku od nieruchomości.
- wadium - 12.682 zł,
- kaucja - 3-krotna wartość czynszu i opłat dodatkowych
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz. 10 00 w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1 (świetlica).
Do udziału w przetargu uprawnia wpłata wadium. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto ZMK: nr 91 1240 5211 1111 0010 3558 3081 PEKAO S.A. do dnia do 9 grudnia 2019 roku. Przelew powinien zawierać imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, adres i powierzchnię lokalu.
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym ZMK najpóźniej dnia 9 grudnia 2019 roku pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w Zarządzie Mienia Komunalnego ul. gen. J. Bema 89/1. Możliwość obejrzenia lokalu należy ustalić w pokoju 206 lub tel.: /85/ 74 79 431, 74 79 432.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu lokalu wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZMK oraz na stronie internetowej ZMK www.zmk.bialystok.pl.
Najemca zobowiązany jest do zagospodarowania lokalu oraz prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu zgodnie z zapisami Uchwały XXXVII/454/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (rejon ulicy Lipowej i Nowy Świat)*.
Jednocześnie informujemy, iż lokal znajduje się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Wobec powyższego wszelkie prace adaptacyjne prowadzone na częściach wspólnych nieruchomości, zgoda na sprzedaż alkoholu, umieszczenie reklamy na elewacji, itp. wymagają zgody wspólnoty.
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:
"przetarg - ul. Lipowa 16 lok. 5U - 117,42 m2" w sekretariacie ZMK, w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 9 30.
Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres i podpis oferenta, nr PESEL, ewentualnie także nazwę przedsiębiorstwa i jego siedzibę, nr NIP, REGON, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub przedsiębiorca; umowę spółki cywilnej; podmioty podlegające wpisom do rejestrów winny dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż przed 6 miesiącami (w przypadku, gdy udziałowcem podmiotu przystępującego do przetargu jest spółka prawa handlowego także wypis z właściwego rejestru tejże spółki);
b) datę sporządzenia oferty;
c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
d) pisemne oświadczenie, o tym że znany jest mu stan techniczny lokalu oraz jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności;
e) pisemne oświadczenie, o tym że w przypadku konieczności, zmianę sposobu użytkowania lokalu najemca dokona własnym staraniem, na własny koszt zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
f) pisemne oświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedziby firmy;
g) oferowaną stawkę czynszu za m2 brutto - zaoferowane przez uczestnika przetargu postąpienie winno być ponad stawkę wywoławczą, min. 0,50 zł;
h) opis zagospodarowania i aranżacji wnętrza lokalu;
i) opis planowanej działalności prowadzonej w lokalu.
Do przetargu nie mogą przystępować podmioty zadłużone wobec Zarządu Mienia Komunalnego.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbywa się obecności oferentów.
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich. Przy wyborze komisja kieruje się następującymi kryteriami:
a) Koncepcja planowanej działalności - 50 pkt.
opis działalności,
w przypadku gastronomii preferowana ogólnodostępna i bezpłatna toaleta,
aranżacja wnętrza lokalu.
b) Cena - 50 pkt.
Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do:
a) Wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, gwarancjach bankowych
i ubezpieczeniowych. Gwarancje po upływie terminu ważności podlegają odnowieniu.
b) złożenia oświadczenia przez współmałżonka - w przypadku, gdy stroną umowy będzie osoba fizyczna - w zakresie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oraz poddania się egzekucji z majątku wspólnego.
W przypadku, gdy wymiar jednomiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych wynosi ponad 3.000 zł najemca winien przedłożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego
o poddaniu się, w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji co do wydania lokalu po zakończeniu najmu oraz egzekucji należności czynszowych w wysokości dwunastomiesięcznego czynszu i opłat dodatkowych. Koszty sporządzenia aktu notarialnego obciążają najemcę. W przypadku nieprzedłożenia stosownego oświadczenia
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż przed przejęciem lokalu, wynajmujący odstąpi od umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, a najemca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości ustalonej w umowie.
Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg następuje nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia podmiotu wyłonionego w drodze przetargu. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Wystawiane przez wynajmującego faktury będą wysyłane drogą elektroniczną.
Protokolarne przejęcie lokalu użytkowego następuje w terminie wyznaczonym przez wynajmującego. W przypadku protokolarnego nieprzejęcia lokalu użytkowego wynajmujący może odstąpić od umowy - w takim przypadku najemca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości ustalonej w umowie.
Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, jak również zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.
* zgodnie z zapisami planu w parterze budynku dopuszczone są usługi centrotwórcze, tj.: handel, gastronomia, kultura i rozrywka oraz turystyka w rozumieniu PKD.
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO 15-370 BIAŁYSTOK ul. GEN. J. BEMA 89/1
TEL. /85/ 74 79 431, /85/ 74 79 432, FAX /85/ 74 79 483 www.zmk.bialystok.pl
33967542
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: