Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ogłasza sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu i Lublinie

śląskie, Lublin, lubelskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lublin, lubelskie, Zabrze, śląskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-12-2019
Numer ogłoszenia
157585
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


SYNDYK MASY UPADŁOŚCI AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:

I. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Pyskowickiej 17, na którą składa się prawo własności:
- niezabudowanej działki nr 275/5 o pow.: 607m2
- częściowo zabudowanej działki nr 277/22 o pow.: 609m2 , na której zlokalizowana jest część budynku biurowo-handlowego i część parkingu zewnętrznego
- zabudowanej działki nr 315/4 o pow.: 10.062m2, na której zlokalizowane są: budynek biurowo-handlowy wraz z parkingiem podziemnym, hala magazynowo-warsztatowa, budynek warsztatowo-socjalny, parking zewnętrzny
o łącznej powierzchni: 11.278m2 za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 7.109.400,00zł. netto (słownie: siedem milionów sto dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT (Księga Wieczysta nr GL1Z/00025445/5).


II. Nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32, na którą składa się prawo własności:
- zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00026834/6), na której zlokalizowany jest budynek biurowy, budynek biurowo-socjalny, trzy budynki magazynowe i hala magazynowa,
- zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00042221/4), na których zlokalizowany jest budynek magazynowy i warsztat samochodowy,
- zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (Księga Wieczysta nr GL1Z/00046232/2), na której zlokalizowana jest hala magazynowa o łącznej powierzchni: 12.274m2
za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 2.393.400,00zł. netto (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.


III. Nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, na którą składa się:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9) wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,
- prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36
za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 2.847.378,00zł. netto (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT.

1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie syndyka: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi"


2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości - zakładka "Oferta sprzedaży nieruchomości" i Regulaminy Sprzedaży - zakładka "Ogłoszenia i przetargi") oraz pod nr telefonu: 668 495 147 lub 602 154 063 lub 603 350 571 oraz za pośrednictwem adresu email: kancelariasyndyka1@interia.pl. oraz sekretariat@agdmarket.eu. Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.


3. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 200.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt I), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt II), 100.000,00zł. (dla nieruchomości opisanej w pkt III) na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.


4. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi" składać należy w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 10.12.2019r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 - 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją właściwą dla nieruchomości, tj.:
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Pyskowickiej 17"
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32"
- „Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 55H"

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz procedowanie w przedmiocie wyboru oferenta i dalej sprzedaży nastąpi w trybie kreślonym w §6 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi".


6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi".


7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie