Ogłoszenie

Syndyk spółki Twoje Zdrowie-Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w Katowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej

śląskie, Ruda Śląska

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ruda Śląska, śląskie
Powierzchnia
1 347 m2
Cena
737 000 zł
Numer ogłoszenia
157586
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk spółki Twoje Zdrowie-Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach - sygn.akt X GUp 13/15/3 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nierucho-mości gruntowej, której przysługuje prawo wieczystego użytkowania, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Ka-linowej 11A, o pow. 1347 m2, wraz z udziałem 1/2 w drodze, działce nr 1126/50, zabudowanej budynkiem byłej przychodni lekarskiej, wyłączonym z użytkowania, o pow. 1799 m2 objęta KW nr GL1S/00041684/5, KW nr GL1S/00041685/2.

za cenę wywoławczą 737 000,00 ( siedemset trzydzieści siedem tysięcy) złotych

Złożony do akt postępowania operat (opis i oszacowanie nieruchomości) można przeglądać w Biurze Syndyka w Bytomiu, ul. Mierosławskiego 5 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 601068557. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia, powołując się na sygn.akt X GUp 13/15/3.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w terminie do dnia 16 grudnia 2019r. do godziny 14:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg Twoje Zdrowie-Lekarze Specjaliści sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej" osobiście w biurze syndyka w godz. 9:00-14:00 lub za pośrednictwem poczty na adres biura syndyka: Biuro Syndyka, ul. Mierosławskiego 5, 41-907 Bytom. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty warunek uczestnictwa w przetargu jest spełniony, jeżeli przesyłka z ofertą zostanie dostarczona do biura syndyka we wskazanym na wstępie terminie.

Koperta może zawierać tylko jedną ofertę, która powinna zawierać:

- dane oferenta - imię i nazwisko, firmę, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, numer dowodu osobistego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, numer rachunku bankowego na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,

- podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru,

- zezwolenia i zgody - jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane,

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji jego warunków,

- oferowaną cenę (w określonej wartości kwotowej) równą co najmniej cenie wywoławczej,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z jej stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz że nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

- potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy nr 35 1910 1048 2518 4682 1911 0001 wadium w wysokości 73 700,00 zł.

Otwarcie oraz wybór oferty nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach , przy ul. Lompy 14 w dniu 18 grudnia 2019r., godzina 10:20, sala 12

Termin zawarcia umowy sprzedaży do dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego komisarza w przedmiocie zatwierdzenia oferty.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami maja odpowiednie przepisy Prawa upadłościowego i naprawczego oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio pod nr telefonu 601 068 557.

 

drukuj ogłoszenie