Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Lęborka ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Lęborku przy ul. Stryjewskiego 59/16

pomorskie, Lębork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stryjewskiego 59/16, Lębork, pomorskie
Powierzchnia
24,75 m2
Cena
58 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-12-2019
Numer ogłoszenia
33968247
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-300 Lębork
Ulica
Armii Krajowej 14
Osoba kontaktowa
Gmina Miasto Lębork

SzczegółyBurmistrz Miasta Lęborka
ogłasza
I przetargi ustne nieograniczone
1. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 19,68 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z WC) przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 45/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.
Przetarg odbędzie się 20.12.2019r. o godz. 9.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.
Cena wywoławcza 46.000,00 zł
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 415,48 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
2. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni 21,51 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju) przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 48/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.
Przetarg odbędzie się 20.12.2019r. o godz. 9.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.
Cena wywoławcza 46.000,00 zł
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 415,48 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
3. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 o powierzchni 24,75 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z WC) przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 57/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.
Przetarg odbędzie się 20.12.2019r. o godz. 10.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.
Cena wywoławcza 58.000,00 zł
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 415,48 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł.
4. Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni 22,71 m2 (lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym i łazienki z WC) przy ul. Stryjewskiego 59 wraz ze sprzedażą 56/1000 udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 302/1, obręb 3 o powierzchni 238 m2, KW SL1L/00027255/0.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka znajduje się na terenie elementarnym 02.05.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej.
Przetarg odbędzie się 20.12.2019r. o godz. 10.30 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.
Cena wywoławcza 53.000,00 zł
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 415,48 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości na którą składają się cena lokalu oraz udział w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł.
Ogólne warunki przetargów:
Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 16.12.2019r. W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 16.12.2019r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone w dniu 23.12.2019r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 23.12.2019r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na I piętrze UM budynek F (pokój 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel. 059 8637824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (I piętro budynku F Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu, z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Burmistrz Miasta Lęborka
Witold Namyślak
33968247
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: