Ogłoszenie

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej zawiadamia o II licytacji nieruchomości położonej w Cieszynie przy ulicy...

śląskie, Cieszyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kościelna 58, Cieszyn, śląskie
Cena
202 860 zł
Numer ogłoszenia
157603
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz.1438 z póź.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.12.2019 r. o godz. 10.00 w budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 45, w pokoju nr 7 odbędzie się II licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Zobowiązanego Getaway Sp z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 27.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położonej w Cieszynie przy ulicy Kościelnej 58, dla której w Sądzie Rejonowym w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr BB1C/00000938/2.

Wartość szacunkowa nieruchomości oszacowana została na kwotę 289.800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych).

Cena wywoławcza wynosi 70 % wartości szacunkowej 202.860,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28.980,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćsetosiemdziesiąt złotych). Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Sprzedaż jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej NBP O/Katowice numer 46 1010 1212 0059 9113 9120 0000 z dopiskiem „wadium".

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej pokój 310 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 33/4998416 lub 4998417.

Zgodnie z przepisem art.111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące niniejszego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do organu egzekucyjnego.

drukuj ogłoszenie