Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Żory, ul. Żwaka

śląskie, Żory

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żory, śląskie
Cena
4 496 175 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-12-2019
Numer ogłoszenia
157624
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-11-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz.1438 z póź.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.12.2019 r. o godz. 10.00 w budynku Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 45, w pokoju nr 7 odbędzie się I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Zobowiązanego FIRST Sp z o.o. Bielsko-Biała43-300, ul. Mieczysława Stanclika 2/9, NIP 5472017631.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona pod adresem Żory, ul. Żwaka, dla której w Sądzie Rejonowym w Żorach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga nr GL1X/00013758/2.
Wartość szacunkowa nieruchomości oszacowana została na kwotę 5.994.900,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych).
Cena wywoławcza wynosi 75 % wartości szacunkowej 4.496.175,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych)
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 599.490,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej NBP O/Katowice numer 46 1010 1212 0059 9113 9120 0000 z dopiskiem „wadium".
W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Drugim Śląskim Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej pokój 310 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 33/4998416 lub 4998417.
Zgodnie z przepisem art.111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.
Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące niniejszego obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji do organu egzekucyjnego.

 

drukuj ogłoszenie