Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Strefowej

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Częstochowa, śląskie
Cena
511 765 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-01-2020
Numer ogłoszenia
157631
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
20-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Treść ogłoszenia w języku polskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Spółka Akcyjna w Katowicach
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42
tel. (+48 32) 2510-736
jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną
ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony mający na celu:

 - wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Strefowej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Kusięcka", o łącznej powierzchni 0,5387 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00082396/2, składającej się z działek oznaczonych nr:
- 51, obręb 143, o powierzchni 0,3140 ha,
- 1/17, obręb 194, o powierzchni 0,0805 ha,
- 4/40, obręb 195, o powierzchni 0,1442 ha.
Zgodnie z wpisami zawartymi w ww. księdze wieczystej przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.


2. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt regularny, zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości miejscami porośnięty jest samosiewem drzew i krzewów. Nieruchomość od strony południowej jest częściowo ogrodzona - ogrodzenie betonowe w złym stanie technicznym. Przez północną część nieruchomości przebiega linia napowietrzna 110 kV. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 47, obręb 143, pozostającą w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.


3. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej, przy czym szczegółowe warunki i miejsce podłączenia mediów określają właściciele infrastruktury poprzez wydanie na wniosek inwestora, warunków technicznych przyłączenia do sieci. Gmina Miasto Częstochowa i Zarządzający nie ponoszą odpowiedzialności za mogące się znajdować na działce sieci, które nie zostały zidentyfikowane i ujawnione na mapach. Nabywca powinien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.


4. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest pod realizację inwestycji przemysłowo-usługowych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Częstochowy nr 862/XLIX/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej, większość przedmiotowej nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem PU5 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej (P), przeznaczenie dopuszczalne - tereny zabudowy usługowej (U). Wschodnia część nieruchomości (część działki nr 4/40 o powierzchni ok. 0,0800 ha położona jest na terenie oznaczonym symbolem IT - tereny infrastruktury technicznej. Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej Urzędu Miasta Częstochowy.


5. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi użytek Bp (działka nr 51 o pow. 0,3140 ha), RV (działka nr 4/40 o pow. 0,1442 ha) oraz RIVb (działka nr 1/17 o pow. 0,0805 ha).


6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 511.765,00 złotych netto (słownie: pięćset jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki 23 %, a w przypadku jej zmiany według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.


7. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1/ złożenie pisemnej oferty zgodnie ze wzorem oraz wymogami zawartymi w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu" do dnia 16.01.2020 r. do godziny 16.00 w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,
2/ wniesienie w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 51.176,50 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 50/100) na rachunek Gminy Częstochowy Nr 77 1030 1104 0000 0000 9325 1013 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w terminie do dnia 16.01.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Częstochowy.


8. Oferta winna zawierać m.in.
• imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
• datę sporządzenia oferty,
• oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, treścią ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz specyfikacją i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
• oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
• koncepcję zagospodarowania nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu,
• proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
• przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 331 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny, odpowiedni dokument, upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób /wspólników/,
• kopię dowodu wniesienia wadium.


9. Część jawna pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości odbędzie się w dniu 22.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.


10. Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, opis nieruchomości, informacje o dostępnej infrastrukturze, warunki jakie powinien spełnić oferent zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu", którą należy nabyć w siedzibie zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w godz. 9.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) + 23 % VAT i płatna jest na rachunek: Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001.


11. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone (bez odsetek) na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone (bez odsetek).


12. Prezydent Miasta Częstochowy, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej i działając w imieniu Skarbu Państwa, powiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Częstochowy może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.


14. Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: