Ogłoszenie

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym CONBELTS S.A. w restrukturyzacji ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku w Bytomiu

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Cena
5 980 000 zł
Numer ogłoszenia
157656
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Zarządca w postępowaniu sanacyjnym
CONBELTS S.A. w restrukturyzacji
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej


Przedmiotem przetargu ofertowego jest:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 4, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 157/20, 159/20 i 168/20 oraz prawa własności posadowionych na nich budynków, a stanowiących część prawa do nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1Y/00042681/6.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5 980 000,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto. W przypadkach przewidzianych przepisami cena zakupu zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług.

Warunki przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, na adres CONBELTS S.A. w restrukturyzacji, ul. Szyby Rycerskie 4, 41-909 Bytom. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu.
2. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg - nieruchomość CONBELTS" i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej dopiskiem „OFERTA PRZETARG".
3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert przez wyznaczoną przez zarządcę komisję w składzie trzyosobowym.
4. Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena zakupu.
5. Zarządca zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, a także niedokonania wyboru żadnej złożonej oferty.
6. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu + 48 32 397 61 01.

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: