Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Ożarów ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaż kompleksu 5 działek gruntowych niezabudowanych, położonych w Żarowie przy ul. Kołodki.

dolnośląskie, Żarów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Żarów, dolnośląskie
Cena
1 500 000 zł
Numer ogłoszenia
33970452
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-130 Żarów
Ulica
Zamkowa 2
Osoba kontaktowa
GMINA ŻARÓW

SzczegółyBURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG
ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży kompleksu 5 działek gruntowych niezabudowanych
położonych w Żarowie przy ul. Kołodki przeznaczonych
pod zabudowę produkcyjno-usługową
Nr działkiNr KWPow.
w m2
Forma oddania nieruchomościCena wywoławczaWys. wadiumGodz. rozpocz.
990
991
992
996/5
995/10
SW1S/00080495/6
SW1S/00080495/6
SW1S/00080495/6
SW1S/00081270/0
SW1S/00080496/3


37.762Sprzedaż prawa własności1.500.000 zł
(jeden milion pięćset tysięcy zł)
150.000 zł
(sto pięćdziesiąt tysięcy zł)
9 00
1. Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19 o godzinie podanej w tabeli.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: PKO BP 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie (1%) powyżej ceny wywoławczej.
5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży w kwocie 3.075 zł, kosztów dokumentacji w wysokości 200 zł oraz kosztów notarialnych. Okazanie punktów geodezyjnych oferent poniesie we własnym zakresie.
8. W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod zabudowę produkcyjno-usługową - symbol 3.P/U.
9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301 do dnia przetargu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.
33970452
drukuj ogłoszenie