Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Drugie pretargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp.

lubuskie, Gorzów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
LUDOWA, Gorzów wielkopolski, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-01-2020
Numer ogłoszenia
33976916
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-12-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-400 Gorzów wlkp.
Ulica
SIKORSKIEGO 3-4
Osoba kontaktowa
MIASTO GORZÓW WLKP. - URZĄD MIASTA

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Nr 110/II/2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 03 grudnia 2019r.
Ogłaszam drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność niezabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Ludowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, dla których prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00120738/3 - na zasadach programu pn."Działka za pół ceny"
lp.nr
działki
pow.
[m2]
terminy poprzednich przetargówcena wywoławcza netto [zł]wadium
[zł]
1.218/171.229I - 29.08.2019r.25.8002.580
2.218/191.23825.9502.595
3.218/231.08522.7502.275
4.218/251.08522.7502.275
5.218/271.08522.7502.275
6.218/411.08522.7502.275
7.218/431.08522.7502.275
8.218/451.56331.7503.175
9218/181.234I - 04.09.2019r.25.9002.590
10218/201.24326.1002.610
11.218/241.08522.7502.275
12.218/261.08522.7502.275
13218/401.08522.7502.275
14218/421.08522.7502.275
15218/441.08522.7502.275
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul.Sulęcińską i południową granicą miasta, działki gruntu Nr:
218/17, 218/18, 218/19 i 218/20 - oznaczone symbolem 25MN,
218/23, 218/25, 218/24, 218/25, 218/26, 218/27, 218/40, 218/41, 218/42, 218/43, 218/44, 218/45 - oznaczone symbolem 26MN,
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - budynkiem wolnostojącym do dwóch kondygnacji.
Sprzedaż nieruchomości następuje z jednoczesnym ustanowieniem służebności drogowej na działkach gruntu Nr: 217/14, 218/4 i 218/5, dla których prowadzona jest księga wieczysta GW1G/00122807/2, stanowiących drogi wewnętrzne, zapewniającej dostęp nieruchomości do drogi publicznej ulicy Ludowej za wynagrodzeniem w opłatach rocznych w kwocie 195zł netto powiększonych o należny podatek od towarów i usług VAT wg stawki 23%, w kwocie 239,85zł brutto.
Dla zbywanych nieruchomości określa się następujące terminy zagospodarowania:
rozpoczęcie zabudowy w terminie 2 lat,
wybudowanie budynku mieszkalnego, zameldowanie i zamieszkanie w terminie 4 lat,
od dnia nabycia nieruchomości. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów.
Za niedotrzymanie ww. terminów zagospodarowania naliczane będą kary umowne:
5.000zł za pierwszy rok zwłoki z tytułu nie rozpoczęcia prac w wyznaczonym terminie, powiększanymi
o 5.000zł za każdy kolejny rok zwłoki,
5.000zł w przypadku rozpoczęcia i niezakończenia prac w wyznaczonym terminie, powiększanymi o 5.000zł
za każdy rok zwłoki.
W przypadku zbycia nieruchomości na rzecz osób trzecich przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości - Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej odpowiadającej cenie wywoławczej działki ustalonej do tego przetargu.
Maksymalne obciążenie z tytułu kar umownych za niezagospodarowanie działki w ww. terminach lub za jej zbycie na rzecz osób trzecich przed upływem 5 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości, nie przekroczy kwoty odpowiadającej cenie wywoławczej działki ustalonej do tego przetargu.
Przetarg odbędzie się 23.01.2020r. o godz.1200 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4 i prowadzone będą wg kolejności podanej w tabeli.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, z określeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy - najpóźniej na siedem dni przez otwarciem przetargu, tj. do 16.01 2020r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (liczbę porządkową lub numer działki) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku przelewu - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jej udokumentowaniu przez uczestnika przetargu.
Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.
Ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gorzow.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
w Gorzowie Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargów można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. pok.401 (tel. 95 73-55-595, 95 73-55-524).
33976916
drukuj ogłoszenie